มหานิกาย

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2547

 

 

             มหานิกาย เป็นชื่อเรียกคณะสงฆ์ไทยดั้งเดิมที่สืบเชื้อสายมาแต่สมัยสุโขทัย เรียกเต็มว่า คณะมหานิกาย เป็นคู่กับ คณะธรรมยุต

 

        มหานิกาย เป็นชื่อเรียกในภายหลัง คือ เมื่อมีการตั้งคณะสงฆ์ใหม่ที่เรียกว่าคณะธรรมยุตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ชื่อมหานิกายหรือคณะมหานิกายจึงเกิดขึ้นแต่บัดนี้

 

               มหานิกาย เป็นคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ มีจำนวนพระภิกษุสามเณรและวัดมากกว่า จึงเรียกว่า มหานิกาย ซึ่งหมายถึงหมู่ใหญ่ คณะใหญ่