ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2560

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เรื่องที่ ๔ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ (ช่วงที่ ๖ บัณฑิตย่อมฝึกจิตให้ผ่องใส)

     ผมเล่าเรื่องการฝึกสมาธิมาหลายตอนแล้วก็ขอยืนยันเหมือนเดิมว่า ฝึกสมาธิก้นเถิดครับ เพราะสมาธิมีประโยชน์มากมายดังนี้

           ๑.ประโยชน์ต่อตนเอง

๑.๑ด้านสุขภาพจิต

- ส่งเสริม ให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาด บริสุทธิ้ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบาสบาย มีความจำ และสติปัญญาดีขึ้น

- ส่งเสริมสมรรถภาพทางใจ ทำ ให้คิดอะไรได้รวดเร็วถูกต้อง และเลือกคิดแต่ในสิงที่ดีเท่านั้น

         ๑.๒ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

- จะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า มีความองอาจสง่าผ่าเผย มีผิวพรรณผ่องใส

- มีความมั่นคงทางอารมณ์ หนักแน่น เยือกเย็น และเชื่อมั่นในตนเอง

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นผู้มีเสน่ห์ เพราะไม่มักโกรธ มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไป

       ๑.๓ด้านชีวิตประจำวัน

- ช่วยให้คลายเครียดเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และการศึกษาเล่าเรียน

- ช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายกับจิตใจย่อมมีอิทธิพลต่อกัน ถ้าจิตใจเข้มแข็ง ย่อมเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัว

      ๑.๔ด้านศีลธรรมจรรยา

- ย่อมเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อกฎแห่งกรรม สามารถคุ้มครองตนให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายได้ เป็นผู้มีความประพฤติดี เนื่องจากจิตใจดี ทำให้ความประพฤติทางกายและวาจาดีตามไปด้วย

- ย่อมเป็นผู้มีความมักน้อย สันโดษ รักสงบและมีขันติเป็นเลิศ

- ย่อมเป็นผู้มีความเอื้อเพ้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็นผู้มีสัมมาคารวะและ   มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

      ๒.ประโยชน์ต่อครอบครัว

    ๒.๑ ทำให้ครอบดรัวมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นประโยชน์ของการประพฤติธรรม ทุกคนตั้งมั่นอยูในศีลปกครองกันด้วยธรรม เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เมตตาเด็กทุกค'แมีความรักใคร่สามัคคีเป็นนํ้าหนื่งใจเดียวกัน

     ๒.๒ ทำให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า เพราะสมาชิกต่างก็ทำหน้าที่ของตนโดยไม่บกพร่อง เป็นผู้มีใจคอหนักแน่น เมื่อมีปัญหาครอบครัวหรือมีอุปสรรคอันใด ย่อมร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

      ๓. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

      ๓.๑ ทำให้สังคมสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ เพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฆ่า การข่มขืน โจรผู้ร้าย การทุจริตคอรัปชั่นล้วนเกิดขึ้นมาจากคนที่ขาดคุณธรรมเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอหวั่นไหวต่ออำนาจสิงยั่วยวน หรือกิเลสได้ง่าย ผู้ที่ฝึกสมาธิย่อมมีจิตใจเข้มแข็ง มีคุณธรรมในใจสูง ถ้าแต่ละคนในสังคมต่างฝ็กฝนอบรมใจของตนให้หนักแน่น มั่นคงปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ล่งผลให้สังคมสงบสุขได้

   ๓.๒ ทำให้เกิดความมีระเบียบวินัย และเกิดความประหยัด ผู้ที่ฝึกใจให้ดีงามด้วยการทำสมาธิอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้รักความมีระเบียบวินัย รักความสะอาด มีความเคารพกฎหมายบ้านเมีอง ด้งนั้นบ้านเมืองเราก็จะสะอาดน่าอยู่ไม่มีคนมักง่ายทิ้งขยะลงบนพื้นถนน จะข้ามถนนก็เฉพาะตรงทางข้าม เป็นด้น เป็นเหตุให้ประเทศชาติไม่ต้องสินเปลืองงบประมาณ เวลา และกิาสังเจ้าหน้าที่ ที่จะไปไข้สำ หรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่มีระเบียบวินัยของประชาชน

   ๓.๓ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า เมื่อสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิตดี รักความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงย่อมล่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย และจะสละความสุขส่วนตน ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมอย่างเต็มที่และก้ามีผู้!ม่ประสงค์ดีต่อสังคม จะมายุแหย่ให้เกิดความแตกแยก ก็จะไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะสมาชิกในสังคมเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น มีเหตุผล และเป็นผู้รักสงบ

      ๔.ประโยชน์ต่อศาสนา

   ๔.๑ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง และรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา รวมทั้งรู้เห็นด้วยตัวเองว่า การฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องเหลวไหล หากแต่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้

พ้นทุกข์เข้านิพพานได้

    ๔.๒ทำให้เกิดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย พร้อมที่จะเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระศาสนาอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ให้แพร่หลายไปอย่าง

กว้างขวาง

 ๔.๓เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป  เพราะตราบใดที่พุทธศาสนิกชนยังสนใจปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอยู่ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้น

๔.๔จะเป็นกำลังส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาโดยเมื่อเข้าใจซาบชึ้งถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองแล้ว ย่อมจะชักชวนผู้อึ่นให้ทำทาน รักษาดีล เจริญภาวนาตามไปด้วยและเมื่อใดที่ทุกคนในลังคมตั้งใจปฏิบัติธรรม ทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนา เมื่อนั้นย่อมเป็นที่หวังได้ว่าสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขื้นอย่างแน่นอน

         ทั้งหมดที่ผมเล่าถึงประโยชน์ของสมาธินี้ ก็เพียงเพี่ออยากให้คนอื่นๆได้ลองฝึกสมาธิสร้างความสงบจิตให้แกใจของตัวเราในแต่ละวันบ้างเพราะนั่นเป็นการเข้าถึงความสุขง่ายๆ ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร ให้แก่ใจของเราเอง

 

 Total Execution Time: 0.0013792316118876 Mins