ดุลยภาพบำบัดในสมัยปัจจุบัน

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2560

ดุลยภาพบำบัดในสมัยปัจจุบัน
 

GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี , ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา , DOU , ดุลยภาพบำบัดในสมัยพุทธกาล , ดุลยภาพบำบัดในสมัยปัจจุบัน  , ภาวะปกติของร่างกาย

      การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าใดๆ ไม่ว่าการยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าจะให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เป็นปกติตามธรรมชาติคือ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดทั่วร่างกายไม่เครียด ไม่เกร็งต้องพยายามรักษาแนวแกนร่างกายให้อยู่ในแนวตรง ตั้งได้ฉากกับพื้นผิวโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นผลให้อวัยวะทั่วร่างกายสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

       สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย คือ ความเอาแต่ใจตนเอง ไม่เอาใจใส่รักษาท่าทางอิริยาบถต่างๆ ให้โครงสร้างของร่างกายสมดุลตามที่ธรรมชาติให้มา ปล่อยให้โครงสร้างร่างกายผิดจากแนวแกนปกติบ่อยๆ ทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็น และพังผืด ตามแนวกระดูกสันหลังประสบปัญหาเป็นหลัก เกิดการเกร็ง การดึงรั้ง ทำให้การไหลเวียนไปยังเส้นประสาทที่ผ่านออกมาจากไขสันหลังบกพร่อง การส่งสัญญาณประสาทจึงบกพร่องตามไปด้วย อวัยวะต่างๆ ที่รับสัญญาณประสาทที่มีความบกพร่องนั้น จะส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติ จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งโรคนั้นจะรุนแรงเพียงใด จะสามารถรักษาให้กลับคืนมาเหมือนปกติได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ หรือจำนวนครั้งที่อวัยวะแต่ละแห่งถูกทำลายให้เสื่อมสมรรถภาพลง

     เมื่อเข้าใจสาระสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว เราย่อมได้หลักในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ลำดับต่อมาจึงต้องศึกษาถึงวิธีปฏิบัติกันต่อไป


1. ดุลยภาพบำบัดคืออะไร
       ดุลยภาพบำบัด คือ วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรค และบำรุงสุขภาพ ด้วยการปรับความ มดุลโครงสร้างของร่างกาย ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและ รีรวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันและรักษาโรคด้วยตนเอง

       หลักการสำคัญในการป้องกันโรค คือ การให้แนวคิด มุมมอง รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของสุขภาพปกติ และสาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงของความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นแนวทางนำไปสู่วิธีการใหม่ในการปกป้อง ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

     ส่วนในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว จะใช้วิธีการบำบัดรักษาที่สาเหตุ ต้นตอของความเจ็บป่วยแต่ละชนิด ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกระบวนการธรรมชาติของโครงสร้างของร่างกาย โดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ แต่อาศัยการบริหารร่างกายตนเองเป็นหลักสำคัญ


ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
      ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลาภาวะสมดุลนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดในทุกส่วนของร่างกาย มีการหดตัวและคลายตัวเป็นปกติ วิธีปฏิบัติตามหลักดุลยภาพบำบัดนี้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ

1. การระวังรักษาอิริยาบถต่างๆ ให้สมดุลตลอดเวลา

2. การบริหารจัดโครงสร้างของร่างกายให้สมดุล

3. การออกกำลังกายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาสมดุล

4. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อให้เกิดการไหลเวียนที่ดี

    การรักษาแบบดุลยภาพบำบัดที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะช่วยให้ระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติและสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับการบำบัดมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไปจนตลอดอายุขัย

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

 Total Execution Time: 0.0017674644788106 Mins