ความแตกต่างของผลแห่งทาน ที่ให้โดยเคารพและไม่เคารพ

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2562

ความแตกต่างของผลแห่งทาน ที่ให้โดยเคารพและไม่เคารพ

พระบรมศาสดา ทรงตรัสเล่าเรื่องเวลามพราหมณ์ ว่าด้วย
การให้ทานที่มีผลมาก แก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บุคคลผู้ให้ทานที่ประณีตหรือไม่ก็ตาม หากให้โดยไม่เคารพ
ในทาน ไม่ทำ ความนอบน้อมในทาน ไม่ได้ให้ด้วยมือของตน ให้ของ
เหลือเดน ให้โดยไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม คือ ให้ไปอย่างนั้นเอง
ให้ ๆ ไป ให้พ้นหูพ้นตา ทานนั้น ๆ จะส่งผลให้เขา

เมื่อไปเกิดในที่ใดก็ตาม
แม้มีทรัพย์มาก จิตของผู้นั้นย่อมไม่ยินดีที่จะทานอาหารอย่างดี
จะรับประทานแต่ของเก่า ค้างคืน
แม้มีทรัพย์มาก ย่อมไม่ยินดีที่จะใช้ผ้าเนื้อดี ชอบแต่ผ้าเนื้อหยาบ
แม้มีทรัพย์มาก ย่อมไม่ยินดีที่จะใช้พาหนะดี ๆ ชอบแต่ของเก่า ๆ
แม้มีทรัพย์มาก ย่อมไม่ยินดีที่จะนำ ทรัพย์นั้นมาบำ รุงบำ เรอด้วยสิ่งที่ตนปรารถนา
แม้บริวารของผู้ให้ทาน คือ บุตร ภรรยา ทาส คนรับใช้ เป็นต้น ก็ไม่เชื่อฟัง เหล่านี้เป็นผลแห่งกรรมที่ทำ ทานโดยไม่เคารพ ไม่ตระหนักเห็นคุณค่าในการทำ ทาน
ส่วนบุคคลผู้ให้ทานที่ประณีตหรือไม่ก็ตาม ถ้าให้ทานโดยเคารพ
ทำ ความนอบน้อมในทาน ให้ทานด้วยมือของตน ให้ของที่ไม่เหลือเดน และให้ทานโดยเชื่อกรรมและผลของกรรม ทานนั้นจะส่งผลให้เขา เมื่อไปเกิดที่ใดก็ตาม จิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อรับประทานอาหารอย่างดี ย่อมยินดีในการใช้ผ้าเนื้อดี ย่อมยินดีในการใช้
ยานพาหนะดี ๆ จิตของเขาย่อมยินดีในการบำ รุงบำ เรอด้วยสิ่งที่
น่าปรารถนา แม้บริวารของผู้ให้ทาน คือ บุตร ภรรยา ทาส คนรับใช้ เป็นต้น ย่อมเชื่อฟัง ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมที่ทำ ทานโดยเคารพ
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่