กตัญญู กตเวที

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2548

 

 

          .....กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน คือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้น รวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคุณของที่อยู่อาศัย บุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

 

        .....กตเวที แปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทน คือผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนด้วยความสำนึกในบุญคุณ เช่นเลี้ยงดูตอบแทน เชื่อฟังคำสอน ดูแลรักษา ไม่ทำลาย เป็นต้น

.....กตัญญู กตเวที จัดเป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะคนทั่วไปมักลืมบุญคุณคนอื่นง่าย.

 

 Total Execution Time: 0.0029985149701436 Mins