การบวช คือ การประกาศสงครามกับกิเลส

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2563

การบวช คือ การประกาศสงครามกับกิเลส

                  ในหัวข้อที่ผ่านมา เป็นการพูดถึงการฝึกฝนอบรมตนเองและรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทำให้เราได้ทราบถึงอานิสงส์ของความเป็นสมณะและข้อวัตรปฏิบัติของผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการบวช ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง         และระดับสูง ผ่านพระสูตรที่ชื่อว่า สามัญญผลสูตร

 

                  เราจะเห็นได้ว่า การบวชนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นการบวชในระยะสั้นหรือระยะยาว เพราะเป็นการประกาศสงครามกับกิเลสอย่างกล้าหาญ โดยใช้ชีวิตของตนเองเป็นเดิมพัน ด้วยการ


                ๑) สละหมดจากความเป็นฆราวาส

 

                ๒) เว้นหมดจากความชั่ว


                ๓) หยุดความวุ่นวายทางกาย วาจา ใจ

 

                ในกรอบของพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานไว้เมื่อบวชแล้วต้องอาศัยอยู่ในวัด ปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์ หรือพระอาจารย์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ประกาศไว้ในท่ามกลาง
สงฆ์ คือ

                 กำจัดทุกข์ทั้งหลายให้สิ้น (สพฺพทุกฺขนิสฺสรณ) และ ทำพระนิพพานให้แจ้ง (นิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย) การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีแล้ว ยังเป็นการบำเพ็ญ    สัจจบารมีและอธิษฐานบารมีอย่างหนักแน่นอีกด้วยดังนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงหลักการบวชที่แท้จริง              จะเห็นได้ว่า

 

                ๑) การบวชเป็นการกระทำของผู้มีปัญญามาก เพราะต้องอาศัยปัญญาในระดับที่รู้ เข้าใจ และมองเห็นทุกข์ได้ จึงปรารถนาที่จะออกจากทุกข์นั้น ๆ

 

                ๒) การบวชเป็นความกล้าหาญ เพราะสมัครใจที่จะทำสงครามกับกิเลส ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินัย

 

                ๓) การบวชมีวัตถุประสงค์ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือ เพื่อมุ่งกำจัดสรรพทุกข์ให้สิ้นไป และเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง

 

                ๔) การบวชเป็นจุดเริ่มต้นของความเคารพในพระรัตนตรัยเพราะต้องกระทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

 

             "การบวชเป็นการประกาศสงครามกับกิเลสอย่างกล้าหาญโดยใช้ชีวิตของตนเองเป็นเดิมพันด้วยการสละหมดจากความเป็นฆราวาสเว้นหมดจากความชั่วหยุดความวุ่นวายทางกาย วาจา ใจ"

 

จากหนังสือ ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3 

โดยคุณครูไม่เล็ก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024275501569112 Mins