ในพระพุทธศาสนาแบ่งความรู้ความเข้าใจ หรือเรียกว่าปัญญา ออกเป็น ๓ ระดับ คือ
...อ่านต่อ
 เมื่อกล่าวถึงลักษณะและอานุภาพของ ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัยที่ ๑ คือ โลกุตตรธรรม หรือ ปรมัตถสัจจะ ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น
...อ่านต่อ
คำว่า ธรรม เป็นคำที่มีมาก่อนการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนากล่าวคือ เป็นคำที่มีมาตั้งแต่ยุคพระเวท ปรากฏในคัมภีร์ที่เก่าแก่
...อ่านต่อ
ด้านสุขภาพจิตส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง
...อ่านต่อ
  สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ
...อ่านต่อ
 การมีความเคารพในพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงการศึกษาค้นหาแก่นแท้แห่งคุณความดี คือพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
   ในสมัยพุทธกาล ในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีอยู่หลายคน ในบรรดาเศรษฐีเหล่านั้น มีอยู่คนหนึ่ง คือ ชฎิลเศรษฐี มีภูเขาทองสูงประมาณ ๘๐ ศอก
...อ่านต่อ
  อนึ่ง สำหรับบุคคลที่มีโอกาสสร้างบุญกุศลกับพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตาม วิบากแห่งกุศลกรรมนั้นจะยิ่งใหญ่สุดจะนับจะประมาณชนิดที่เรียกว่า “เหลือเชื่อ”
...อ่านต่อ
จากธรรมบรรยายที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า มีอยู่มากมายสุดจะนับจะประมาณ
...อ่านต่อ
เพื่อให้เห็นพระพุทธคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในอีกแง่มุม จึงขอ นำเสนอความหมายของ “ตถาคต” ให้ได้ศึกษากัน
...อ่านต่อ
ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ๕) ทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล
...อ่านต่อ
ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ๔) ทรงไขปัญหาอริยสัจ ๔
...อ่านต่อ
อธิปัญญา แปลว่า ปัญญายิ่ง หมายถึง สัมมาทิฏฐิในองค์ โลกุตตรมรรค เป็นปัญญาที่พิจารณาเข้าใจสังขารตามความเป็น จริง
...อ่านต่อ
ญาณทัสสนะ หมายถึง การเห็นและรู้อย่างแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริง เป็นการเห็นด้วยญาณอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสมาธิ มิใช่เห็นด้วยตาธรรมดา (มังสจักษุ)
...อ่านต่อ
สำหรับธรรม ๕ ประการ อันเป็นเหตุให้พุทธสาวกเคารพบูชา  พระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนั้น อาจจะขยายความโดยย่อได้ดังนี้
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวัน  เช้าวันหนึ่งขณะที่เสด็จออกบิณฑบาต ทรงมีพระดำริว่า ยังเช้ามาก จึงทรงแวะไปเยี่ยมเยียนสกุลุทายิปริพาชก ณ อารามของเหล่าปริพาชก
...อ่านต่อ
สาวกทั้งปวงต่างเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ในสมัยพุทธกาล มีสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิ เป็นคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดีในสังคมจำนวนมากมาย
...อ่านต่อ
จุดมุ่งหมายสำคัญที่คนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทุกคน ต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อให้เรา
...อ่านต่อ
คำว่า “พระพุทธเจ้า” ในที่นี้หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นพระบรมศาสดา หรือพระบรมครู (ผู้ควรเคารพยิ่ง) ของมนุษย์  และเทวาทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมและเจริญไว้ในกิมมิลสูตร* ดังนี้
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองมาตุลา  แคว้นมคธ ได้ตรัสแสดงธรรมเพื่อให้พระภิกษุพิจารณาเห็นความสำคัญ และประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของความเคารพในธรรมว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร