ธรรมวินัย

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2547

 

 

.....ธรรมวินัย หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกเต็มว่า พระธรรมวินัย แยกเป็นธรรมกับวินัย

 

             .....ธรรม คือ คำสั่งสอนที่เนื่องด้วยการปฏิบัติได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฏก

 

.....วินัย คือ คำสั่งสอนที่เนื่องด้วยข้อบัญญัติ ได้แก่คำสั่งสอนที่รวมอยู่ในพระวินัยปิฏก

 

         .....ธรรมวินัย เป็นคำที่ใช้เรียกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนที่จะใช้ว่า “พระพุทธศาสนา” ซึ่งถูกนำมาใช้เรียกแทนในภายหลัง

 

        .....พระธรรมวินัยถือว่าเป็นหลักเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ว่า ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากทรงล่วงลับไป
 

 Total Execution Time: 0.0026997168858846 Mins