วิโมกข์

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2548

 

 

 

.....วิโมกข์ แปลว่า ความพ้น ความหลุดพ้นวิเศษ มีความหมายเช่นเดียวกับ วิมุตติ

.....วิโมกข์ หมายถึงสภาพที่จิตพ้นจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง การพ้นจากโลกีย์ การขาดจากความพัวพันแห่งโลก ความเป็นพระอรหันต์ ใช้หมายถึงพระนิพพานก็ได้

 

.....วิโมกข์ มี 3 อย่าง คือ

.....1. สุญญตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนัตตา

.....2. อนิมิตตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง

.....3. อัปปณิหิตวิโมกข์ ความพ้นที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์คือทุกขัง

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026070614655813 Mins