6​ พระธรรม​เทศนา​ของ​พระ​สัมมา​สัมพุทธ​เจ้า​ที่ครองใจ​เทวดา​มาก​ที่สุด​

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2563

25-11-63--1-b.jpg

6​ พระธรรม​เทศนา​ของ​พระ​สัมมา​สัมพุทธ​เจ้า​ที่ครองใจ​เทวดา​มาก​ที่สุด​

                  "ในเวลาจบเทศนา เทวดาทั้งหลายฟังทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายแล้ว ตั้งใจมั่นโดยแยบคาย สมควรแก่ความสังเวชที่เกิดขึ้นบรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล พ้นที่จะคณนานับเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า เทวดาทั้งหลายที่บรรลุมรรคผลในสูตรนั้น คือ มหาสมัยสูตร มงคลสูตร สมจิตตสูตร ราหุโลวาทสูตร ธรรมจักรสูตร (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ปราภวสูตร และเทวตาสมสูตร มีไม่น้อย ประมาณไม่ได้
               

                    ส่วนธรรมาภิสมัยในปราภวสูตรนี้ พ้นที่จะคณนานับ ดังนี้" 

                    (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม 1 ภาค 5 หน้าที่ 325)​  

                 ในสมัย​พุทธกาล​ เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ​กันเป็นปกติว่า​ การแสดงพระธรรม​เทศนา​ของพระ​สัมมา​สัมพุทธ​เจ้า​ ไม่เพียงแต่​ยังจิตของมนุษย์​ ให้เปิดใจศรัทธา​เลื่อมใส​และ​น้อมรับพระธรรม​เทศนา​จนกระทั่ง​ดับทุกข์​ กำจัดกิเลส​ บรรลุ​ธรรม​ภายใน​เป็น​พระอริยบุคคล​ บรรลุ​มรรค​ผล​นิพพาน​ ยังมีเหล่าเทวดาจำนวน​มาก​มายนับจำนวนไม่ได้​ ที่ต่างทราบข่าวการบังเกิด​ขึ้น​ของพระพุทธ​องค์​  เหล่าทวยเทพ​เทวดาทั้งหลายต่างมาฟังพระธรรม​เทศนา​เหมือนมนุษย์​เช่นกัน​ นับตั้งแต่​ครั้งแรก​ที่พระองค์​ทรงแสดงพระปฐมเทศนา​  "ธัมมจัก​กัป​ป​วัต​ตน​สูตร" ให้แก่​พระปัจจวัค​คีย์​ กระทั่งมีผู้มีดวงตา​เห็น​ธรรม​ครั้งแรก​ บรรลุพระโสดาบัน​คือพระอัญญา​โก​ญทั​ญ​ญ​ะ​และมีผลให้​บังเกิด​พระรัตนตรัย​ครบถ้วน​  นอกจากพระอัญญา​โก​ญ​ทั​ญ​ญ​ะ​แล้วนี้ยังมีเทวดา​และ​พรหม​ 18​ โกฏิ​ ก็​บรรลุ​ธรรม​ตามมาด้วย

                 หลังจาก​นั้น​ พระสัมมาสัม​พุทธเจ้า​ได้ทรงแสดงพระธรรม​เทศนา​ในโอกาสต่างๆ​ รวมทั้งในหลายครั้ง​ พระพุทธ​เจ้า​ยังทรงเมตตา​แสดงพระธรรมเทศนาโดย​ตรงกับเทวดา​ที่มาทูลถามปัญหา​เรื่อง​ธรรมะ, หลักปรัชญาและข้อควรปฏิบัติ​ตามวาระ​โ​อกาสอันเหมาะสมอีกด้วย

                 ดังปรากฏ​ใน​พุทธกิจ​ 5​* ประการของพระองค์​ มี​ 1​ พุทธ​กิจที่แสดงให้เห็น​ว่าพระพุทธ​องค์​ทรงให้ความสำคัญ​กับเหล่าเทวดา​ คือ​ ในทุกวัน​ เวลาเที่ยงคืน​เป็นเวลาของการตอบปัญหา​เทวดาเป็น​การเฉพาะ​เลย​ทีเดียว​

*พุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้า" 

        1.“ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ 
ในเวลาเช้าเสด็จ บิณฑบาต

        2.สายณฺเห ธมฺมเทสนํ 
เวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา

        3.ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ 
เวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ

         4.อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ  
เที่ยงคืนทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดา

         5.ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ
เวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้ที่พระองค์จะโปรดได้”


                กล่าวคือ​ ในแต่ละวัน​ เมื่อสิ้นสุดกิจในปฐมยาม หลังจากภิกษุสงฆ์ถวายบังคมลาพระพุทธองค์แล้ว เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุ จะพากันมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัม​พุทธเจ้า เพื่อทูลถามปัญหาที่เตรียมมา เทวดาล้วนปรารถนา​การฟังธรรมมาก พระพุทธ​องค์​ก็ทรงเมตตาตอบปัญหาแก่เทวดาจนบรรลุธรรมกันมากมายนับไม่ถ้วน 
 
                ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาตได้ระบุถึง​ พระสูตรสำคัญ​ที่ครองใจ​เหล่าเทวดา​ ให้ความสำคัญ​โดย​มาฟังพระธรรมคำสั่งสอน​และ​ต่างบรรลุ​มรรคผล​นิพพาน​ตั้งแต่พระโสดาบัน, พระสกทา​คา​มี, พระอนาคามี​จำนวนมากมายนับไม่ถ้วน​ และมีเทวดา​ที่​บรรลุ​พระ​อรหันต์​จำนวน​ 1​ แสน​โกฏิ​ ดังต่อไป​นี้​:

1.มหาสมัย​สูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=10&A=5540&Z=5726

2.มงคลสูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=41&Z=72

3.ราหุโลวาท​สูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=14&A=10191&Z=10323

4.ธัมมจัก​กัป​ป​วัต​ตน​สูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=355&Z=445

.5.ปราภวสูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=7218&Z=7291

6.เทวตาสูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=9915&Z=9960

                  ​ส่วนสมจิตตสูตร​ ซึ่งแสดง​พระธรรม​เทศนา​โด​ยพระ​สารี​บุตร​เถระ​ นับเป็นธรรมะที่ครองใจ​เทวดา​มาก​เพราะ​มี​เทวดาฟังแล้ว​ต่างบรรลุ​มรรค​ผล​นิพพาน​ตั้งแต่​บรรลุ​พระ​อรหันต์​ เป็น​จำนวน​ 1​แสนโกฏิ​และยังมีเทวดาบรรลุ​ธรรม​ไปตามลำ​ดับ​ตั้งแต่​พระโสดาบัน, พระสกทาคามี​ ไปจนถึงพระอนาคามี​อีกนับไม่ถ้วน​เช่นกัน​

                  ในพระสุตตั​นต​ปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาตที่กล่าวมาข้างต้น​ จึง​ระบุว่า​ มี​ 7​ พระสูตร​ ที่​เป็น​พระสูตร​ในระดับ​ "ธรรมาภิสมัย" คือ​ เมื่อ​ฟังพระ​ธรรมเทศนา​แล้วมีผู้บรรลุมรรค​ผล​นิพพาน​ บรรลุ​ธรรม​ สู่การเป็นพระอริยบุคคล​ตั้งแต่​พระโสดาบัน​เป็นขั้นต้นจนถึงเป็น​พระอรหันต์

 สมจิตตสูตร
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=1617&Z=1840


                 บทสวด​ "ธัมมจัก​กัป​ป​วัต​ตน​สูตร" นี้ คือ​ 1​ ในสุดยอด​พระธรรม​เทศนา​ที่ครองใจ​เทวดา​มากที่สุด​ เพราะเป็นพระปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนา​บทแรก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรด​พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งส่งผลทำให้พระอัญญาโกณทัญญะ ได้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ในวันนั้น ทำให้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บังเกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย พร้อมเทวดา​และ​พรหม​18​ โกฏิก็มีดวงตาเห็น​ธรรม​ เกิดธรรมาภิสมั​ยเป็น​ครั้งแรก​ในโลก

                อีกทั้งนับว่าการแสดง​พระธรรม​เทศนา​ ​"ธัมมจัก​กัป​ป​วัต​ตน​สูตร" เป็น​การปักหลัก​พระพุทธ​ศาสนาครั้งแรก​และครั้งเดียว เพราะไม่มีปรากฏ​ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมบทนี้ในที่ใดอีกเลย ถือว่า​เป็นหมุนวงล้อแห่งธรรมเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

                 นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเรา​ทั้งหลายที่มีโอกาส​ได้​สวด​ธรรมจักร​ เพราะ​จะมี​อานิสงส์​โดยย่อ​ คือ

1.จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานประเภทไหนที่ทำอยู่​ จะมีความเจริญก้าวหน้า 
2.ครอบครัวอยู่​เย็น​เป็นสุข
3.ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่าง ๆ นานา​ ช่วยขับไล่สิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี 
4.ทำให้มีอายุยืน มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย

                   ดังนั้นในช่วงกึ่งพุทธกาลนี้ เรามาสวดมนต์บทธัมมกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นการประกาศธรรมของพระพุทธองค์ให้ขยายขจรขจายไปทั่วโลกอีกครั้ง  เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่โลกครบห้าพันปีกันเถิด.

(การเรียงลำดับ​พระธรรม​เทศนา​จากลำดับ 1​ ถึง​ 6​ ผู้รวบรวม​ได้เรียงตามลำดับจากข้อมูลอรรถกถาที่อ้างอิง​มาเป็น​สำคัญ​)

​รวบรวม​และ​เรียบเรียง​โดย​ศิษยานุ​ศิษย์​วัด​พระ​ธรรมกาย​โจฮันเนส​เบิร์ก​ สาธารณรัฐ​แอฟริกาใต้​

 

 Total Execution Time: 0.0014220356941223 Mins