ธรรมยุต

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

             ธรรมยุต เป็นชื่อเรียกคณะสงฆ์ทีตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ขณะทรงผนวชอยู่

 

           ธรรมยุต เป็นคณะสงฆ์ที่แยกออกจากคณะมหานิกายซึ่งเป็นคณะสงฆ์ไทยดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย

 

ธรรมยุต เรียกเต็มว่า คณะธรรมยุต หรือ ธรรมยุติกนิกาย

 

 Total Execution Time: 0.010587084293365 Mins