คามวาสี-อรัญวาสี

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2547

 

 

ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา ได้แบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายคามวาสีกับฝ่ายอรัญวาสี

 

          คามวาสี คือ พระที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในตัวเมือง ทำหน้าที่คันถธุระ มุ่งการปริยัติคือการศึกษาและการบริหารปกครองเป็นหลัก

 

          อรัญวาสี คือ พระที่อยู่ในป่าห่างจากชุมชน ทำหน้าที่วิปัสสนาธุระ มุ่งการปฏิบัติเป็นหลัก นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า พระป่า

 Total Execution Time: 0.0025972326596578 Mins