พราหมณ์สุชาตะ

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2566

7-12-66-1-b.jpg

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๖ ที่ตรัสพุทธพยากรณ์


                ทรงพระนามว่า พระโสภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้า


                พระสรีระสูง ๕๘ ศอก


                อายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น ๙ หมื่นปี


                ทรงเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าสุธัมมะ และพระนางสุธัมมเทวี แห่งสุธัมมนคร


                ทรงครองฆราวาสวิสัยเสวยโลกียสุขอยู่ ๙ พันปี ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ แล้วสลดพระทัย จึงทรงผนวชในปราสาท ในวันที่พระนางมกิลาเทวีประสูติพระโอรสสีหกุมาร


                 ทรงบำเพ็ญเพียรภายในปราสาท ๗ วัน ก็บรรลุฌาน ๔


                 ผู้ถวายข้าวมธุปายาส คือพระนางมกิลามหาเทวี แล้วเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์


                 พอมีพระดำริประสงค์ออกบรรพชา ปราสาทที่ประทับก็พลันเลื่อนลอยขึ้นไปในอากาศจากพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสุธัมมราช ไปสถิตอยู่ยังแผ่นดินมีต้นนาคะเป็นโพธิพฤกษ์อยู่ตรงกลาง เมื่อพระโสภิตะโพธิสัตว์ประทับนั่งบนนิสีทนสันถัตกว้าง ๓๘ ศอก ที่โคนต้นนาคะเหล่าสนมนารีทั้งปวงก็พากันลงจากปราสาทไปหมด โดยไม่ต้องมีใครบอก พระโสภิตะทรงบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นนาคะนั้น


                  พระอัครสาวกคือ พระอสมะ และพระสุเนตตะ


                  พระพุทธอุปัฏฐากคือ พระอโนมะ


                 จำนวนครั้งที่ทรงแสดงธรรม ๓ ครั้ง


                  ครั้งที่ ๒ ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์ ที่โคนต้นจิตตปาฏลี ใกล้ประตูสุทัสสนะ


                  มีสาวกสันนิบาตเกิดขึ้น ๓ ครั้ง


                  ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทรงจาริกโปรดเวไนยสัตว์จนพระชนมายุได้ ๙ หมื่นพรรษา จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ พระวิหารสีหาราช พระบรมธาตุแผ่กระจายไปเป็นส่วนๆ อยู่ ณ ที่ต่างๆ


พราหมณ์สุชาตะ


                   ในครั้งนี้พระโพธิสัตว์ของเราทรงบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อ สุชาตะ อาศัยอยู่ในเมืองรัมยวดี ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้ว บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ ถวายมหาทานด้วยภัตตาหารอันสมบูรณ์ ประณีตทั้งคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด ๓ เดือน พระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ว่า พราหมณ์สุชาตะ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ในเวลาต่อไปภายหน้า ๒ อสงไขยแสนกัป


                    พราหมณ์สุชาตะฟังแล้วยินดียิ่งนัก เพราะตระหนักดีว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีดำรัสสั่งใดต้องเป็นความจริงเสมอ จึงเร่งทำความเพียรสร้างบารมีต่างๆ จนสิ้นชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001282533009847 Mins