พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๔ ในกัปปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ศึกษาวิชาของศาสนาพราหมณ์แตกฉาน รอบรู้เรื่องดินฟ้าอากาศ และวิถีนักษัตรฤกษ์ และนิมิตต่างๆ มีเพื่อนรักมาก คือฆฏิการะอุบาสก มีอาชีพปั้นหม้อ เป็นอุปัฏฐากผู้หนึ่งของพระบรมศาสดา
...อ่านต่อ
ครองกรุงมิถิลนคร เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ ในขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จมายังเมืองของพระองค์ สดับพระสัทธรรมแล้ว ทรงมีพระราชศรัทธามาก
...อ่านต่อ
ครองนครเขมวดี มีพระราชศรัทธาในองค์พระศาสดา ถวายมหาทานแด่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์ ทั้งภัตตาหาร บาตร จีวร เภสัช รวมทั้งสมณบริขาร มีไม้เท้า ไม้มะซาง ฯลฯ
...อ่านต่อ
ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดเป็นพระราชาแห่งกรุงสรภวดี มีพระนามว่า พระเจ้าสุทัสสนะ ทรงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา สดับพระธรรมเทศนา
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าอรินทมะ ครองนครปริภุตตะ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังนครของพระองค์
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพญานาค มีนามว่าอตุละ มีบุญญาฤทธานุภาพมาก เมื่อได้ยินข่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นก็มีใจยินดี
...อ่านต่อ
ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า วิชิตาวี แห่งนครอรินทมะ
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุชาตะ ครองกรุงยสวดี เกิดสังเวชพระทัยในความทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อมังคละ อาศัยอยู่ในกรุงสุรเสนะ ศึกษาจบตามลัทธิของพราหมณ์ เห็นความไร้สาระของสมบัติพัสถาน
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเป็นท้าวสักกเทวราช มีพระนามว่า ท้าวสักกปุรินททะ เสด็จพร้อมด้วยทวยเทพทั้งหลายมาบูชาพระตถาคตเจ้า
...อ่านต่อ
ในพุทธกาลนี้พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อสุสิมะในนครจัมปกะ ต่อมาได้นำทรัพย์ออกแจกจ่ายทำทานแก่มหาชน แล้วออกบวชเป็นดาบสอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพราหมณ์หนุ่มชื่อ กัสสปะ เป็นผู้คงแก่เรียน รอบรู้วิชาทางศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราทรงบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงมีมหิทธานุภาพปกแผ่ไปทั่วทวีปทั้ง ๔ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและรัตนะ ๗ ประการ
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งเพียรประกอบอาชีพ
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นผู้ครองรัฐใหญ่ชื่อ ชฏิล ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปงดงามดังรูปปั้นทองคำ
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นชฎิล สร้างอาศรมอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์ มีตบะสูง บรรลุอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘
...อ่านต่อ
ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพญาไกรสรสีหราช เป็นเจ้าแห่งป่า  วันหนึ่งขณะออกหาอาหารในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ได้เห็นพระปทุมะสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในพุทธกาลของพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ พระโพธิสัตว์ของเราถือกำเนิดเป็นพญายักขเสนาบดีมีศักดิ์ใหญ่ มีฤทธานุภาพมาก เป็นอธิบดีของยักษ์หลายแสนโกฏิ
...อ่านต่อ
ในครั้งนี้พระโพธิสัตว์ของเราทรงบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อ สุชาตะ อาศัยอยู่ในเมืองรัมยวดี ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้ว
...อ่านต่อ
ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อ อติเทวะ ศึกษาเชี่ยวชาญเรื่องไตรเภท วันหนึ่งอติเทวะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล