พระเจ้าวิชิตาวี

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2566

29-11-66-1-b.jpg

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒ ที่ตรัสพุทธพยากรณ์แก่พระโพธิสัตว์ของเรา


                 ทรงพระนามว่า สมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า


                 พระสรีระสูง ๘๘ ศอก


                 อายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น ๑ แสนปี


                 ทรงเป็นพระโอรสของ พระเจ้าสุนันทะ และพระนางสุชาดา แห่งนครรัมมวดี


               ครองฆราวาสเสวยโลกียสุขอยู่ ๑ หมื่นปี พระนางรุจิเทวีเป็นพระอัครมเหสีมีพระโอรสพระนามว่า วิชิตเสนกุมาร ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ สลดพระทัย เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ด้วยยานคือรถทรงเทียมม้า มีข้าราชบริพารตามออกบวชด้วย ๑๐ โกฏิ


                ทรงใช้เวลาบำเพ็ญเพียร ๑๐ เดือน                ผู้ถวายข้าวมธุปายาส ชื่อนางยโสธรา ธิดาของเศรษฐีสุนันทคาม


               นิสีทนสันถัต(ที่รองประทับนั่งก่อนตรัสรู้) กว้าง ๕๘ ศอก โดยสุนันทอาชีวกถวายหญ้าคา ๘ กำมือ ประทับนั่งโคนต้นสาลกัลยาณี ต้นขานาง)


                 พระอัครสาวกคือ พระภัททะ และพระสุภัททะ


                 พระพุทธอุปัฏฐากคือ พระอนุรุทธะ


                ทรงแสดงธรรม ๓ ครั้ง


               ครั้งแรก ประทานแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ ๑๐ โกฏิ เทวดาและมนุษย์บรรลุธรรมแสนโกฏิ


               ครั้งที่สอง ประทานแก่มนุษย์และเทพยดา เรื่องมงคลทั้งหลาย


               ครั้งที่สาม ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ย่ำยี มานะของเดียรถีย์ แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาบนอากาศ


               มีสาวกสันนิบาตเกิดขึ้น ๓ ครั้ง


               เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๑ แสนพรรษา ที่พระวิหารจันทารามพระบรมสารีริกธาตุไม่กระจัดกระจาย คงดำรงอยู่เป็นแท่งเดียว เหมือนรูปปฏิมาทองสถิตอยู่ในพระเจดีย์สูง ๗ โยชน์

 

พระเจ้าวิชิตาวี


                ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า วิชิตาวี ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์แสนโกฏิ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระศาสดาทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม แล้วทรงแสดงธรรมให้พระเจ้าวิชิตาวีโพธิสัตว์ทรงเบิกบานพระทัย จนสละราชสมบัติออกบวช เรียนพระไตรปิฎก ทำสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ให้เกิดขึ้น มีฌานไม่เสื่อม ไปเกิดในพรหมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.04287504752477 Mins