พราหมณ์อติเทวะ

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2566

Untitled%20design%20%2810%29.png

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๕ ที่ตรัสพุทธพยากรณ์


                 ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า


                  พระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระรัศมีฉายออกรอบพระวรกายตลอดเวลา ๑ โยชน์ ทั้งกลางวันกลางคืน


                อายุขัยของมนุษย์ยุคนั้น ๖ หมื่นปี


                 ทรงเป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าวิปุลราช และพระนางวิปุลาพระอัครมเหสีแห่งกรุงสุธัญญวดี


                  ทรงครองฆราวาสวิสัยเสวยโลกียสุขอยู่ ๖ พันปี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ด้วยยานคือรถเทียมม้า ในวันที่พระโอรสวรุณะ ประสูติจากพระครรภ์ของพระนางสุทัสสนา พระอัครชายา มีข้าราชบริพารออกบวชตามเสด็จ ๑ โกฏิ


                 ทรงทําความเพียรเป็นเวลา ๗ เดือน


                ผู้ถวายข้าวมธุปายาส คือ นางสาธุเทวีธิดาเศรษฐี


                  นิสีทนสันถัตกว้าง ๕๓ ศอก โดยใช้หญ้าคา ๘ กำ ที่อาชีวกผู้หนึ่งถวาย ประทับนั่งใต้ต้นนาคะ (ต้นกากะทิง หรือต้นบุนนาค)


                  พระอัครสาวกคือ พระวรุณะ และพระพรหมเทวะ


                  พระพุทธอุปัฏฐากคือ พระสัมภวะ


                  ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ๓ ครั้ง


                  มีสาวกสันนิบาตเกิดขึ้น ๓ ครั้ง


                  เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ พระราชอุทยานมหานาควัน พระบรมธาตุแผ่กระจายไปเป็นส่วนๆ ในนานาประเทศ โดยทรงอธิษฐานขอให้พระบรมธาตุของพระองค์ “จงเฉลี่ยให้ทั่วถึงกัน”


พราหมณ์อติเทวะ


                    ในพระพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อ อติเทวะ ศึกษาเชี่ยวชาญเรื่องไตรเภท วันหนึ่งอติเทวะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระเรวตะสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสศรัทธา ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ กล่าวสดุดีพระบรมศาสดาด้วยคาถาพันโศลก แล้วเปลื้องผ้าห่มมีค่าหนึ่งพันบูชาพระธรรมเทศนา พระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ว่าอีก ๒ อสงไขยแสนกัปต่อไป จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ อติเทวะ ได้ฟังแล้วก็ยิ่งเลื่อมใส ปีติยินดี ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆ ยิ่งยวดขึ้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.054469017187754 Mins