ภูต

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2547

 

 

ภูต แปลว่า ผู้เกิดแล้ว ผู้เป็นแล้วผู้สำเร็จแล้ว

 

           ภูต หมายถึงพระอรหันต์ที่สำเร็จกิจแล้วไม่แสวงหาที่เกิดอีก และหมายถึงมนุษย์หรือสัตว์ที่คลอดออกจากครรภ์ ออกจากไข่ และเปลี่ยนอิริยาบถแล้ว

 

         เรียกธาตุ ๔ คือดิน น้ำ ไฟ ลม ว่า ภูตรูป หรือ มหาภูตรูป เพราะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้ว คือรวมตัวกันเสร็จจนเป็นรูปมนุษย์และสัตว์แล้ว

 

เรียกพืชสีเขียวที่เกิดอยู่กับที่เช่นต้นไม้ ต้นหญ้า ว่า ภูตคาม

 

ภูต ในภาษาทางโลกหมายถึงผีชนิดหนึ่งบางทีเรียกว่า ภูตผี

 

 Total Execution Time: 0.00098940134048462 Mins