อธิกรณ์

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2547

 

อธิกรณ์ แปลว่า ภารกิจที่พึงทำให้สงบให้เรียบร้อยเหมาะสม

          อธิกรณ์ ในคำวัดใช้หมายถึงสาเหตุ คดีเรื่องราว ปัญหา ความยุ่งยาก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ที่สงฆ์ต้องจัดการสะสางหรือดำเนินการทำให้สงบหรือเป็นไปด้วยดี

อธิกรณ์ ในพระวินัยมี ๔ เรื่อง คือ

๑.วิวาทาธิกรณ์ การถกเถียงกันเรื่องพระธรรมวินัย

๒.อนุวาทาธิกรณ์ การกล่าวหากันด้วยอาบัติ

๓.อาปัตตาธิกรณ์ การปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ

๔. กิจจาธิกรณ์ ภารกิจต่างๆ อันสงฆ์พึงสามัคคีร่วมกันทำที่เรียกว่าสังฆกรรมเช่น การให้อุปสมบท

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082086722056071 Mins