ศูทร

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2547

 

           ศูทร เป็นชื่อของวรรณะหรือชนชั้นที่ 4 ของสังคมฮินดู ซึ่งแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร

 

            ศูทร เป็นพวกชนชั้นต่ำ ด้อยการศึกษา และมีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานได้แก่ พวกคนรับใช้และกรรมการ แม้มีจำนวนมาก แต่ไม่มีพลังอำนาจพอที่จะยกระดับตัวเองให้ทัดเทียมวรรณะอื่นได้ และมักเป็นที่รังเกียจของคนวรรณะอื่น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.002400799592336 Mins