บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย บุคคลมีโค

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2557

 

 

- เทวดาทูลว่า "คนมีบุตร ย่อมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย คนมีโค ย่อมยินดีเพราะโคทั้งหลาย เหมือนกันฉะนั้น"
 

- พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ "บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย บุคคลมีโค ย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น เพราะอุปธิ เป็นความเศร้าโศกของคน บุคคลใดไม่มีอุปธิ บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลย ฯ"  ( อุปธิ หมายถึง สิ่งรุงรังมัดจิตใจ , สภาวะเกลือกกลั้วกิเลส,) (๑๕/๒๗) ‪#‎ธรรมะ

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0042564670244853 Mins