"อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ "

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2557

 
"อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ " ถวายเป็นพุทธบูชา (โดยย่อ)

1. ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง

2. ย่อมถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ คือ ถึงความเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีบริวารที่ดี มีมิตรสหายที่ดี เป็นที่รักของทุกๆคน

3. ย่อมถึงพร้อมด้วยปัญญาเฉลียวฉลาด ในศาสตร์ทั้งปวง

4. เมื่อละโลกไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

5. ย่อมเป็นไปเพื่อเหตุปัจจัย ในการบรรลุมรรคผลนิพพาน ทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไป

         ................♡................
 Total Execution Time: 0.0034907499949137 Mins