คุ้มไหมละ..

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2558

 

 

คุ้มไหมละ..
วันเดียว ครบ ทั้ง ๖ ประการ..
แล้วเจอกัน ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้
วันคุ้มครองโลก.. โลกจะถูก​คุ้มครอง​ โดย​ธรรมแห่งองค์​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธเจ้า​.. 
ณ วัดพระธรรมกาย 

 

@.. อนุตตริยสูตร[email protected]
......ว่าด้วยอนุตริยะ ๖
... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อนุตริยะ (สิ่งยอดเยี่ยม) ๖ นี้  อนุตริยะ ๖ เป็นไฉน? คือ  
ทัศนานุตริยะ  คือ การเห็นอันยอดเยี่ยม
สวนานุตริยะ  คือ การฟังอันยอดเยี่ยม
ลาภานุตริยะ  คือ การได้อันยอดเยี่ยม
สิกขานุตริยะ  คือ การศึกษาอันยอดเยี่ยม
ปาริจริยานุตริยะ  คือ การปรนนิบัติอันยอดเยี่ยม
อนุสตานุตริยะ  คือ การระลึกอันยอดเยี่ยม.   

นี้แล ภิกษุทั้งหลาย  อนุตริยะ ๖.

จบอนุตตริยสูตรที่ ๘

 Total Execution Time: 0.0059565345446269 Mins