ถ้าไม่พยายามให้สุดฉากหลังเช่นนี้ละก็ เป็นบ่าวเป็นทาสเขา ไม่ใช่คนฉลาด จะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
...อ่านต่อ
ผู้เทศน์ก็ยังเป็นบ่าวเขาอยู่ ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเข้าอยู่ ยังเอาตัวรอดไม่ได้ เพราะอะไร?
...อ่านต่อ
เมื่อไปถึงพุทธรัตนะเข้าแล้ว ไปถึงธรรมรัตนะเข้าแล้ว ไปถึงสังฆรัตนะเข้าแล้ว พระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดใดไปทูลท่านก็ได้
...อ่านต่อ
ปัจจัยสันนิสสิตศีล พิจารณาปัจจัยทั้ง ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย ไม่บริโภคด้วยตัณหา
...อ่านต่อ
ผู้ปฏิบัติศาสนาทำตัวของตัวไม่เข้าถึงพระรัตนตรัย ก็ได้ชื่อว่าไม่รู้จักศาสนาเลย เหมือนอย่างคนรับจ้างเลี้ยงโค
...อ่านต่อ
พวกนักปฏิบัติเข้ากลางไปไม่ถูกเป็นลูกพระตถาคตไม่ได้  ถ้าเข้ากลางถูกจึงเป็นลูกพระตถาคตได้ 
...อ่านต่อ
ถ้าว่ามีธรรมกาย ง่ายเต็มที ทำบุญเท่าไรได้หมด เพราะเหตุว่าธรรมกายนำไปบอกว่าให้อนุโมทนา ก็ได้สำเร็จสมปรารถนา
...อ่านต่อ
การประพฤติให้เป็นประโยชน์  ทำอะไรให้เป็นตัวอย่างดีทั้งนั้น  จะทำสิ่งใดด้วยกายทุกอย่าง  ให้เป็นตัวอย่างดีของเพื่อนมนุษย์  
...อ่านต่อ
เราเกิดมาในมนุษย์โลก หญิงชายคฤหัสถ์ บรรพชิต เกิดมาต่างคนต่างมีตัวเปล่าๆ มีแต่บุญกุศลพิทักษ์รักษามา
...อ่านต่อ
ในโลกนี้เขาเรียกว่า ละครโรงใหญ่ เล่นฝุ่น เล่นทราย  เล่นแปลกๆ ไปตามหน้าที่ เอาจริงๆ แท้ๆ ไม่ได้สักคนหนึ่ง
...อ่านต่อ
มนุษย์นี่แหละ  ไม่ว่าหญิงว่าชาย  ว่าเด็กว่าเล็ก  มีหม้ออัตโนมัติเหมือนกันหมด  เป็นดวงใสเท่าฟองไข่แดงของไก่
...อ่านต่อ
เรานึกถึงความสุข ไม่ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั่นมันซากของศพ นั่นไม่ใช่สุขจริง ไม่ใช่เนื้อหนังของสุข มันซากของสุขนะ
...อ่านต่อ
เขาเล่าเรื่องว่ามหากษัตริย์องค์หนึ่ง ได้บรรลุปฐมฌานแล้ว สละราชสมบัติให้ราชโอรสปกครองไป
...อ่านต่อ
นิพพานแยกออกเป็น ๒ คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
...อ่านต่อ
อดทนต้องมีท่านะ อดทนเหลวไหล  เลอะเทอะ  ก็ใช้ไม่ได้  อดทนต้องมีท่า 
...อ่านต่อ
เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัว เพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัว เพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัว
...อ่านต่อ
คำว่าจิตนี่แหละ เป็นดวงใสเท่าดวงตาดำข้างนอก ใสเกินใส ปกติมโน ใจเป็นปกติ คือภวังคจิต
...อ่านต่อ
สุขใหญ่ คือ สุขอันไพบูลย์ ให้ละสุขน้อยอันนั้น เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่ติด สุขหนักขึ้น ไม่ถอยเลย
...อ่านต่อ
หยุดเท่านั้นแหละ  สมกับบาลีว่า นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นนอกจากนิ่งไม่มี
...อ่านต่อ
ทานให้สำเร็จในสวรรค์ ๖ ชั้น  ศีลให้สำเร็จในพรหม ๑๖ ชั้น  ภาวนาให้สำเร็จนิพพาน
...อ่านต่อ
สำรวมศีล ใจต้องอยู่ศูนย์กลางกายที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ นั่นแหละที่ตั้งของศีล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล