จิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุขุมนัก และมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ แต่ถ้าคุ้มครองไว้ดีแล้ว จิตย่อมสว่างผ่องใส
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญกุศลด้วยความเต็มใจ และทำในขณะที่จิตใจผ่องใสย่อมเกิดผลานิสงส์มากดังกล่าวแล้ว
...อ่านต่อ
ก่อนถึงวันคล้ายวันเกิด ควรเตรียมจัดสถานที่สิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ให้เรียบร้อย ถ้าจะถวายภัตตาหารที่บ้าน
...อ่านต่อ
เนื่องด้วยบัดนี้เป็นการปรารภเหตุสำคัญที่สุดในชีวิต คือ วันคล้ายวันเกิด อันเป็นวันที่ดีประจำตัวของท่าน และเห็นสมควรกระทำกรรมดีด้วยการประกอบการบุญการกุศลเพิ่มขึ้นอีกเพื่อสะสมบุญกุศลใหม่
...อ่านต่อ
 การเกิดเป็นมนุษย์ ต้องอาศัยแรงบุญ คือ กรรมดีในอดีตที่สร้างสมไว้
...อ่านต่อ
หลวงพ่อยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับวันเกิดมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนั้น หลวงพ่อเพิ่งบวชได้ ๖-๗ พรรษา คือประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว
...อ่านต่อ
คูถกับคูถย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้ มูตรกับมูตรย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้
...อ่านต่อ
 อาตมายังจำได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อถึงวันเกิดคุณยาย (อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) ตอนเช้าก็มีพวกลูกศิษย์ลูกหาของคุณยายมากมายไปร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ
...อ่านต่อ
ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นต้นแบบให้เราได้รูปร่าง เป็นคนอีกทั้งยังได้เลี้ยงดูอุ้มชูเรามา
...อ่านต่อ
เมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดเป็นคนนั้นยาก กว่าจะได้เกิดจะต้องสร้างสมบุญมากพอ เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนแล้ว ก็ควร เร่งสร้างสมบุญไว้
...อ่านต่อ
จากวารสาร “ความรู้คือประทีป” ฉบับหนึ่ง ปรากฏมีบทความเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตอนหนึ่งได้ กล่าวถึงพระพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (ต้นตระกูล เทวกุล)
...อ่านต่อ
โอกาสแสดงกตัญญูกตเวที และประกาศเกียรติคุณของผู้มีพระคุณ โดยทั่วไปพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในสมณเพศ ท่านจะไม่จัดงานวันเกิดของตัวท่านเอง แต่มักจะมี ผู้อื่นจัดให้ ถ้าลูกจัดงานวันเกิดให้พ่อแม่ หรือลูกศิษย์จัดงานวันเกิดให้ครูบาอาจารย์
...อ่านต่อ
อาตมาบังเอิญได้ไปอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ในปัจจุบัน* เนื่องในวันฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ ปีของสมเด็จพระธีรญาณมุณี
...อ่านต่อ
กับการประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหนังสือ พระปฐมสมโพธิกถา ได้กล่าวถึงการประสูติของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ในวันประสูติมีสิ่งคู่บุญบารมีของพระองค์เกิดขึ้นถึง ๗ ประการ คือ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า เมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์พระมารดา แล้วเกิดมีลักษณะพิเศษอยู่ ๕ ประการ
...อ่านต่อ
ด้วยสติปัญญา และอัจฉริยภาพอันเกิดจากการอบรมบ่มบุญบารมีมานานนับเป็นอสงไขย ๆ กัปของพระโพธิสัตว์ จึงทำให้พระองค์ทราบถึงความสำคัญของวันเกิดอย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
จากการพิจารณามหาวิโลกนะ ๕ ประการของพระโพธิสัตว์ ก็เท่ากับบอกว่า คนเราน่ะเลือกเกิดได้ คือสามารถเลือกได้ทั้งยุคสมัย สถานที่ พ่อ แม่ รวมทั้งวันเวลาที่จะเกิด
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์มิได้รีบรับคำเชิญโดยผลีผลาม กลับตรวจพิจารณาความพร้อมอย่างยิ่งใหญ่ ๕ ข้อ ที่เรียกว่า มหาวิโลกนะ เสียก่อน คือ
...อ่านต่อ
 เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระชาติสุดท้ายสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พร้อมที่จะจุติ (ตาย) จากเทวโลก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล