คำขานนาคฉบับรวม เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์ แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน


สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
...อ่านต่อ
คือ ธรรมที่เป็นอันตรายยิ่งในการบวชของพระ เป็น ข้อห้ามในการบวช 13 อย่าง เช่น เป็นโรคเรื้อนไหม
...อ่านต่อ
คำบอกบริขาร (ใช้ขานรับพระอุปฌาย์) พระอุปัชฌาย์จะถามต่ออีกทีละอย่างจนครบ 8 อย่าง
...อ่านต่อ
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ. ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,
...อ่านต่อ
คำขอสรณคมน์และศีล (ถวาย พาน พุ่ม ต่อพระอุปัชฌาย์)
...อ่านต่อ
อุกาสะ วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
...อ่านต่อ
อุกาสะ.....,ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส, กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,
...อ่านต่อ
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร