อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


การบวชอุทิศชีวิต

การอุทิศตนบวชตลอดชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเป็นเนื้อนาบุญแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การบวชเช่นนี้มิใช่สิ่งง่ายที่ใครๆ จะทำได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเท่านั้นจึงจะทำได้ การบวชเช่นนี้จึงเป็นอสาธารณะ ไม่ ดาษดื่น ประดุจดวงดาวบนท้องฟ้ามีนับอนันต์ แต่มีดวงจันทร์เพียงดวงเดียว

การบวชครั้งนี้ ผู้บวชเป็นสามเณรทั้งหมด แต่ละรูปได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีสั่งสมมานาน เพราะหลังจากได้ศึกษาหาความรู้ทางโลก พออ่านออกเขียนได้ ก็ไม่ยอมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ได้มาหล่อหลอมชีวิตเป็นนักบวชตั้งแต่เยาว์วัย มุ่งตรงสู่การสร้างบารมีเหมือนดั่งพระราหุล ได้ปฏิบัติตนใกล้ชิดพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาตลอดเวลา ชีวิตจึงสะอาดบริสุทธิ์ เกลี้ยงเกลามาตั้งแต่ยังเด็ก ชีวิตอะไรเล่าที่จะประเสริฐเท่ากับการเกิดมาแล้ว ได้เติมความบริสุทธิ์ให้แก่ตนเองตลอดเวลา บัณฑิต นักปราชญ์ ผู้รู้ทั้งหลาย อันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมตรัสสรรเสริญชีวิตเช่นนี้ว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ

เมื่อลูกๆ ทั้งหมดพร้อมจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา หลวงพ่อก็มีความปลื้มปีติ จึงขอให้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในกาลก่อน ดำเนินตามปฏิปทาของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นต้นแบบที่ท่านปรารภด้วยความปีติและภาคภูมิใจว่า ท่านปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังวันบวช จนกระทั่งถึงวันท่านเทศนา และจวบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน ท่านบวชแล้วได้ทำไตรสิกขาให้บริบูรณ์ และศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกายตลอดเวลา ไม่ให้ใจว่างเว้นจากการทำความบริสุทธิ์เลย


ดังนั้น หากลูกๆ ทั้งหมดทำได้อย่างนี้ ก็ย่อมจะได้เห็นในสิ่งที่ท่านได้เห็น จะได้เป็นในสิ่งที่ท่านได้เป็น การบวชครั้งนี้ก็จะสมความปรารถนา เพราะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบวช บุญกุศลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเรา เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์และเทวดา บุญกุศลนี้ก็จะถึงบิดามารดา รวมทั้งหมู่ญาติของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย อีกทั้งจะเป็นเนติแบบแผนให้กับผู้ที่มาภายหลังได้กระทำตามต่อไป

ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออาราธนาบารมีธรรมของพระธรรมกาย พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ในอายตนนิพพาน รวมทั้งบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้า หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จงมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ให้เป็นดวงบุญที่สุดสว่างไสวไพโรจน์ ยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน ให้ดวงบุญนี้ มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพ ดลบันดาลให้การบวชในครั้งนี้ของลูกๆ ทุกรูปทุกคน จงสมปรารถนาเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้ง ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย ดังเช่นที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญท่านบรรลุ และเป็นที่พึ่งแก่บรรดาสรรพสัตว์ เฉกเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล