วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปิติเบิกบานใจ ๖ บุญใหญ่วันวิสาขบูชา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ปิติเบิกบานใจ บุญใหญ่วันวิสาขบูชา

     วันวิสาขบูชา หรือ วิสาขปุรณมีบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นถึง ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง

        เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจึงพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วหน้ากันในวันนี้ โดยทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร รักษาศีล ปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัน
วิสาขบูชา ฯลฯ ซึ่งในวันวิสาขบูชาที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ วัดพระธรรมกายก็จัดงานบุญวิสาขบูชาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ โดยมกี จิ กรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ พิธีตักบาตร การปฏิบัติธรรม พิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร ๗ รูป พิธีหล่อเจดีย์น้อยทองคำประดิษฐานรัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น พิธีจุดวิสาขประทีปพิธีเวียนประทักษิณ และปิดท้ายด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร


บุญแรกของวันนี้ พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำทาน รักษาศีล ทำสมาธิภาวนา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา


บุญที่สอง ผู้มีบุญร่วมใจกันหล่อเจดีย์น้อยทองคำ
ประดิษฐานรัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น  


ขอกุศลผลบุญดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลาย
ได้สร้างบุญบารมีตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


บุญที่สาม พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณร ๗ รูป
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย


บุญที่สี่ พิธีจุดโคมวิสาขประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญสากลของโลก


บุญที่ห้า เวียนประทักษิณน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระองค์


ปีติเบิกบานในบุญของเรา
ที่สั่งสมมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ


บุญที่หก หลังจากเก็บเกี่ยวบุญกันมาทั้งวัน ในภาคค่ำ ลูกหลานหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย
ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรจนกระทั่งครบ ๕๑๕,๑๕๑,๕๑๕ จบ

 งานบุญวันวิสาขบูชาในต่างประเทศ

      ในทางสากล วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญสากลตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้เพราะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นคำสอนที่ก่อให้เกิดสันติภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติด้วย

        สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาของชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ นั้น ปีนี้  มีตัวอย่างให้ชมในหลายประเทศดังต่อไปนี้


ประเทศมองโกเลีย
       วัดภาวนามองโกเลียจัดพิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กว่า ๕,๐๐๐ ดวง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น


ประเทศเกาหลี
     เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดภาวนากรุงโซลจัดขบวนอัญเชิญพระประธานเป็นระยะทางกว่า ๔.๕ กิโลเมตร บริเวณใจกลาง กรุงโซล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม วัดภาวนากรุงโซลร่วมเปิดบูธแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเปิดสอนวิธีทำสมาธิเบื้องต้นและตอบคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


ประเทศสิงคโปร์
       เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์จัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ภายในงานมีนิทรรศการพุทธประวัติการฝึกสมาธิเบื้องต้น การสรงน้ำพระ พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีชาวสิงคโปร์ อินเดีย ไทย จำนวนมากไปร่วมกิจกรรม


ประเทศกัมพูชา (จังหวัดพระตะบอง)
      การจัดงานวันวิสาขบูชาของประเทศกัมพูชาจัดก่อนประเทศไทย ๑ เดือน คือจัดในวันที่ ๒๙ เมษายน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชา วัดสุริยาราม จังหวัดพระตะบอง ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรกว่า ๑,๐๐๐ รูป โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ประเทศกัมพูชา (จังหวัดไพลิน)
     เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพิธีบรรพชาสามเณร ๒๔๒ รูป และพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว (ศีลวัตตี) ๒๒๐ คน ณ วัดรัตนโสภณ (วัดกองกาง) จังหวัดไพลิน โดยอบรมตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม และในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม มีพิธีจุดโคมประทีปและโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ยังมีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๖๐๐ รูป ณ วัดพรมคีรีมรกต อีกด้วย


ประเทศบังกลาเทศ
     คณะสงฆ์บังกลาเทศร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณร ๑๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดรางกุฏวรวิหาร เมืองจิตตะกอง โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ในระหว่างการอบรมมีการธรรมยาตราของสามเณรด้วย


ประเทศศรีลังกา
    เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ศรีลังกา และมูลนิธิธรรมกายจัดโครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดศรีวิจิตธามหาวิหาร เมืองแคนดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า ๓๐๐ คน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร