วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย กับการสร้างสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

 

๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
กับการสร้างสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน

 

    เมื่อ ๑๐๑ ปีที่แล้ว พระภิกษุผู้คงแก่เรียนนามว่า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เข้าถึงพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ (ค.ศ. ๑๙๑๗) ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ของท่านพร้อมใจกันถือเอาวันนี้เป็น “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”

   การค้นพบวิชชาธรรมกายของท่านและนำมาเผยแผ่แก่มหาชนทำให้มีผู้ปฏิบัติเข้าถึงความสุขภายในเป็นจำนวนมาก และนับวันผู้ที่ศรัทธาและเข้าถึงพระธรรมกายยิ่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากภายในประเทศแล้ว ยังแผ่ขยายกว้างไกลไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และสร้างสันติสุขแก่มหาชนเป็นจำนวนมาก


       วันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ เป็นโอกาสที่วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเวียนมาครบ ๑๐๑ ปี ทางทีมงานสถาบันสมาธิทางสายกลาง (The Middle Way Meditation Institute : MMI) และองค์กรภาคีต่าง ๆ จึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองสันติภาพโลก World Inner Peace Celebration 2018 (WIPC 2018) เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และประกาศเกียรติคุณของท่านให้ขจรขจายไปทั่วโลก โดยจัดงานพร้อมกันทุกทวีปทั่วโลกเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) ประเทศโปรตุเกส (ทวีปยุโรป) ประเทศโมซัมบิก (ทวีปแอฟริกา) ประเทศฟิลิปปินส์ (ทวีปเอเชีย) และประเทศออสเตรเลีย (ทวีปโอเชียเนีย)


ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพโดยผ่านการศึกษา
Inner Peace Education ระหว่าง MMI กับ Professor Jeffrey Sachs แห่ง Columbia University

 

ได้รับเกียรติจาก General Michael Smith
ประธานสูงสุดแห่งองค์การสหประชาชาติแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวสุนทรพจน์เรื่องการ
สร้างสันติภาพโลกโดย Sustainable Development Goals และ Inner Peace Education

 

Mr.Richard Poulton นักธุรกิจชั้นนำของโลก เจ้าของบริษัท AFEX กล่าวถึงความ
สำคัญของสมาธิต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการ

 

       กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ๔ ส่วนหลัก ๆ คือ

        ๑. Inner Peace Wellness เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญของร่างกายที่แข็งแรง (Healthy Body) อันจะนำไปสู่จิตใจที่แข็งแกร่ง โดยในวันงานมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมาให้ความรู้และนำออกกำลังกาย

        ๒. Inner Peace Concert เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญของจิตใจที่ห่วงใยผู้อื่น (Caring Heart) ในงานมีการร้องเพลงสันติภาพและการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

        ๓. Inner Peace Forum เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญของความคิดที่ชาญฉลาด (Intelligent Mind) โดยในวันงานมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและเชื่อมโยงการพัฒนาจิตใจผ่านการฝึกสมาธิและการทำความดีสากลกับการพัฒนาทียั่งยืนของโลก อาทิ ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์  แซคห์ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเข้าร่วมงานนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

       ๔. Inner Peace Light เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญของจิตวิญญาณที่เข้าถึงธรรม (Enlightened Spirit) ในวันงานได้เชิญผู้นำศาสนามากล่าวสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพโลก จากนั้นเป็นการนั่งสมาธิ ตามด้วยการจุดความสว่างไสวจากภายในสู่ภายนอกด้วย Peace Ball


       นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการเรื่องการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในกรอบแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติทั้ง ๑๗ ข้อ ที่ผู้นำทั่วโลกทั้ง ๑๙๓ ประเทศได้ตกลงร่วมกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะลงมือปฏิบัติร่วมกันให้บรรลุภายในปี ๒๕๗๓ อีกด้วย


     แนวคิดในการจัดงานฉลอง ๑๐๑ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พ.ศ๒๕๖๑ นี้ เน้นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน โดยจัดงานแบบ 3 in 1 คือ ๑. ฉลองวันแห่งสันติภาพสากล (International Day of Peace) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี ๒. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) และ ๓. การแนะนำหลักสูตร Inner Peace Education (IPE) ซึ่งได้แก่การศึกษาความรู้ด้านสันติสุขและความมั่นคงภายในตัวสู่สากลทั้ง ๖ ทวีปทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ มิติของความเป็นมนุษย์และสังคมโลก


 การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดี ภาพที่ผู้คนจากทุกทวีปมารวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสันติภาพในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการสร้างสันติสุขแก่โลกของเรา ซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแก่โลกใบนี้ได้ในที่สุด


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร