วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความปลื้มที่ได้สถาปนา มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ณ ภาคใต้

เรื่องราวจากศูนย์ปฏิบัติธรรม
เรื่อง : ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


ความปลื้มที่ได้สถาปนา
มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ณ ภาคใต้

         “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” คือ ปฐมเจดีย์ต้นแบบที่เป็นรูปทรงดอกบัวสีเหลืองทองอร่ามองค์แรกของโลก ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยดำริให้มีการก่อสร้างและพัฒนาแบบเจดีย์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ด้วยความตั้งใจให้มหาเจดีย์องค์นี้เป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเป็นศูนย์รวมใจในการแสวงบุญของชาวพุทธนานาชาติ ทั้งชาวพุทธที่อาศัยอยู่ภายในประเทศ โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงชาวพุทธจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมา จีน ไต้หวัน และจากประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก

          นอกจากจะใช้เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธนานาชาติแล้ว มหาเจดีย์องค์นี้ยังเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้ออกมาหยัดสู้ปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่ในดินแดนด้ามขวานทองของไทยสืบไปอีกนานแสนนาน


           สำหรับสถานที่ตั้งของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นั้น ตั้งอยู่ภายในพื้นที่กว่า ๑๐๑ ไร่ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้ถวายโดยท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญอันมีนามว่า กัลยาณมิตรบุญเลิศ-กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว

        ในส่วนของรูปทรงของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นั้น ตัวองค์เจดีย์ที่เป็นประธานมีลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวตูมสีทองขนาดใหญ่ที่แลดูเรียบง่ายแต่งดงาม ซึ่งรอบ ๆ ตัวองค์เจดีย์ที่เป็นประธานนั้น จะมีดอกบัวบานสีทองจำนวน ๔ ดอก ตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่ ซึ่งดอกบัวทั้ง ๕ ดอกนี้ ได้แฝงนัยสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ นั่นก็คือ… การสื่อถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ในภัทรกัปนี้ โดยดอกบัวบานทั้ง ๔ ดอก เปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ พระองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ส่วนดอกบัวตูมซึ่งเป็น
องค์เจดีย์ที่เป็นประธานเปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ที่ยังไม่บังเกิดขึ้น นั่นก็คือ…พระศรีอริยเมตไตรย

       บริเวณส่วนบนขององค์เจดีย์ที่เป็นประธานมีเครื่องทรงที่มีลักษณะคล้ายมงกุฎทองประดับรัตนชาติสวมคล้องเป็นวงแหวนรัดส่วนบนขององค์เจดีย์โดยรอบ และในส่วนปลายยอดสุดของตัวองค์เจดีย์ที่เป็นประธานจะมี “สิริปทุมทิพย์” (ซึ่งประกอบไปด้วยดอกบัวตูมสีทองดอกเล็ก ๆ จำนวน ๘๐ ดอก เรียงระดับลดหลั่นอย่างวิจิตรงดงามราวกับดอกบัวสวรรค์) ประดับอยู่


       ที่สำคัญที่สุด ภายในแกนกลางตรงจุดศูนย์กลางขององค์เจดีย์ที่เป็นประธาน ยังใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

          ดังนั้น ในส่วนขององค์เจดีย์ที่เป็นประธานรูปทรงดอกบัวตูมขนาดใหญ่ รวมถึงดอกบัวบานอีก ๔ ดอกที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนี้ จึงเป็นเสมือนส่วนของพุทธรัตนะที่เปรียบประดุจดั่งตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

         ถัดจากส่วนของพุทธรัตนะลงมาจะเป็นส่วนของธรรมรัตนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานทรงกลมสีเหลืองทองไล่สเต็ปเป็นชั้น ๆ ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ชั้น ฐานชั้นบนสุดจะเป็นฐานที่ใช้รองรับส่วนของพุทธรัตนะ ซึ่งจะประดับประดาด้วยกลีบดอกบัวสีทองและลวดลายนูนตํ่าที่แกะสลักเป็นรูปดอกบัวเชิงพุทธศิลป์อยู่โดยรอบ ส่วนฐานชั้นล่างสุดจะเป็นที่ประดิษฐาน “ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล” ซึ่งถือเป็นเครื่องสักการะที่จะอยู่คู่พระมหาเจดีย์ฯ ไปตราบนานแสนนาน

          สำหรับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนของธรรมรัตนะนี้ ก็ได้แฝงนัยสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน นั้นก็คือ…การสื่อถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ทำให้เกิดพระอรหันตสาวกและมีผู้บรรลุธรรมตามเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังคงอยู่และเป็นเครื่องยึดถือปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นของมนุษย์ทุก ๆ คนบนโลก

          ถัดจากส่วนธรรมรัตนะลงมาจะเป็นส่วนของสังฆรัตนะ (ซึ่งก็คือ ลานที่อยู่ชั้นล่างสุด)ในส่วนนี้จะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคณะพระภิกษุสงฆ์ ถัดออกไปจะเป็นส่วนของลานธรรมที่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนที่จะมาแสวงบุญในอนาคต

       ในส่วนขนาดโดยรวมของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นั้น ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดสิริปทุมทิพย์มีความสูงอยู่ที่ ๑๔.๒ เมตร ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานชั้นล่างสุดซึ่งเป็นส่วนของสังฆรัตนะจะมีความยาวอยู่ที่ ๒๓ เมตร จากรูปทรงของตัวองค์เจดีย์ที่เป็นรูปทรงดอกบัวสีเหลืองทองอร่าม กอปรกับสัดส่วนที่กำลังพอเหมาะพอดีคือขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป จึงทำให้มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เป็นมหาเจดีย์ฯ ที่มีความงดงามในทุกมุมมอง

          และที่มีความพิเศษกว่าเจดีย์อื่น ๆ ทั่วไปก็คือ ภายในฐานรากของ “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” ยังเป็นที่ประดิษฐาน “ปฐมรัตนปฐวี” ซึ่งเป็นดินศักดิ์สิทธิ์จากแดนพุทธภูมิ อันเป็นเสมือนเครื่องตรึกระลึกนึกถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้

         และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” จึงเป็นมหาเจดีย์ที่ควรค่าแก่การเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะใช้เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธนานาชาตินับจากนี้สืบไป


            เพราะฉะนั้น…ในวันเพ็ญวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมประกอบพิธี “ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก” ซึ่งเป็นเสาเอกของการสถาปนา “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” และพิธีอัญเชิญ “ปฐมรัตนปฐวี” ซึ่งเป็นดินศักดิ์สิทธิ์จากแดนพุทธภูมิไปประดิษฐาน ณ บริเวณฐานรากของมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกลํ่า จ.สงขลา

          ผู้ใดก็ตามที่ได้มีส่วนร่วมในการสถาปนา “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” เป็นปฐมเริ่มในครั้งนี้ ย่อมมีส่วนแห่งความบริสุทธิ์!!! ความศักดิ์สิทธิ์!!! ที่จะบังเกิดขึ้นจากการสถาปนามหาเจดีย์ฯ องค์นี้ เพราะบุญจากการสร้างเจดีย์ถือเป็นบุญใหญ่และมีอานิสงส์มาก ยิ่งเป็นมหาเจดีย์ฯ ที่ในอนาคตจะใช้เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธนานาชาตินับหมื่นด้วยแล้ว อานิสงส์ผลบุญจึงมากมายจักนับจักประมาณไม่ได้

          ยิ่งมีมหาชนมาสักการะกราบไหว้บูชามหาเจดีย์ฯ มากเท่าไร ผู้ที่มีส่วนในการสถาปนา “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์” ก็จะยิ่งได้อานิสงส์ผลบุญอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น จิตจะสะอาดบริสุทธิ์สูงส่ง ทำให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายและบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดาย

         อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ สมบัติทั้งภายนอกและภายในจะพรั่งพรูหลั่งไหลมาตลอดตราบที่ “มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ”ยังอยู่คู่โลกต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร