วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายแชมป์บาลีบูชาธรรม

 


             พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยกล่าวไว้ว่า เส้นทาง แห่งการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ จะต้อง มุ่งเน้นปลูกฝัง เป้าหมาย ปณิธานและ อุดมการณ์ของนักบวช เพื่อให้เป็นนักบวช ที่สมบูรณ์พร้อม ตามพุทธประสงค์ เพราะ "นักบวช" คือ "ผู้มีบุญผู้ได้โอกาส" ไม่ใช่ "ผู้ด้อยโอกาส" และเส้นทางสายนี้ มิใช่ "ทางอ้อม" แต่เป็น "ทางลัด" ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้ท่านจะมีอายุ ครบ ๖๐ ปี ผลสอบบาลีของวัดพระธรรมกาย ก็ได้ปรากฏมีพระภิกษุสามเณรสอบได้รวมจำนวนถึง ๒๑๓ รูป ถือว่า เป็นแชมป์ยอดรวมบาลีในปีนี้ด้วยสถิติสูงสุดในสังฆมณฑล ที่รอให้สำนักเรียนอื่นถือเป็นบันไดให้ก้าวข้ามไป

              โดยเฉพาะเปรียญธรรมประโยค ๙ วัด พระธรรมกายก็เป็นแชมป์สูงสุดด้วย สอบได้ จำนวน ๙ รูป และในจำนวนนี้มีสามเณร ด้วย ๑ รูป


 ด้วยเมตตาและบารมีของหลวงพ่อ

             จากการสนับสนุนและการดำเนินงาน การศึกษาอย่างต่อเนื่องของพระเดชพระคุณ- พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จน ปรากฏผลอย่างน่าปลาบปลื้ม เพราะทุกครั้งจะมีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายสอบบาลี ได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเป็นประจำ ทุกปี ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยผู้ให้ กำลังใจและเมตตาให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ได้เคยกล่าวไว้ว่า ท่านพร้อมที่จะให้การส่งเสริม ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานทั้ง ๔ อันควรแก่สมณบริโภค รวมทั้งตำรับตำราและอุปกรณ์การเรียน การสอน จะได้ไม่เป็นกังวลแก่ผู้เรียน

             ทั้งนี้เพราะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มุ่งเน้นปลูกฝังเป้าหมาย ปณิธานและอุดมการณ์ ของนักบวชเพื่อให้เป็นนักบวชที่สมบูรณ์แห่ง ความเป็นพระแท้สามเณรแท้ 

             เพราะนักบวชคือ "ผู้มีบุญผู้ได้โอกาส" ไม่ใช่ "ผู้ด้อยโอกาส" และหนทางนี้เป็น "ทางลัด" ไม่ใช่ "ทางอ้อม"

             พระเดชพระคุณหลวงพ่อ วางกฎเกณฑ์ ให้มีการจัดกิจวัตรและกิจกรรมของสงฆ์ เพื่อให้มี สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การศึกษา มีการ ปลูกฝัง ถ่ายทอดคุณธรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการจัดพระอาจารย์ที่มีความรู้และเป็นต้นแบบ แห่งศีลาจารวัตรอันงดงาม ทั้งนี้ ยังได้มีการให้ กำลังใจอย่างสม่ำเสมอทั้งผู้สอบ เช่น มีการ ตั้งกองทุนการศึกษา ตลอดจนการให้โอกาสได้ ปฏิบัติธรรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ตาม สมควรแห่งสมณโคจร เป็นต้น

             ส่วนตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอง ท่านก็ได้ทำตนเป็นแบบอย่าง และเป็นศูนย์รวม แห่งความรักศรัทธาของพุทธบริษัทแห่งวัด- พระธรรมกาย โดยท่านคอยสอดส่องเอาใจใส่ และติดตามความคืบหน้าของการศึกษาอยู่เสมอ ท่านไม่เพียงจะให้ลูกพระลูกเณร หรือลูกอุบาสก อุบาสิกามีความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น ท่านยังส่งเสริมและจัดการให้สมาชิกทุกคนของ องค์กร ให้ความสำคัญของธรรมปฏิบัติควบคู่ กันไป ดังเช่น ให้รู้จักแบ่งเวลาทำสมาธิเจริญ ภาวนาควบคู่กับการศึกษาพระปริยัติธรรม โดย ทั้งกิจวัตรและกิจกรรม ล้วนเป็นไปเพื่อการสร้าง ศาสนทายาท ผู้เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม ดังที่ท่านได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นว่า จะต้อง สมบูรณ์ด้วย ๓ ป. คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และอีกประการหนึ่งคือ าเทศนาำ เพื่อที่จะนำ พระอริยสัทธรรม เผยแผ่ยังประโยชน์ให้แก่สังคมและชาวโลกด้วย

             และสิ่งที่กำลังเป็นความภาคภูมิใจอยู่ ในขณะนี้ก็คือ วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุ สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมสูงสุดในประเทศ รวมจำนวน ๒๑๓ รูป โดยเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๙ รูป ประโยค ๘ จำนวน ๔ รูป ประโยค ๗ จำนวน ๕ รูป (ถือได้ว่าเป็นแชมป์ เปรียญเอกอีกหนึ่งตำแหน่ง เพราะมียอดรวม ประโยค ๗-๙ ถึง ๑๘ รูป)

             และยังมีพระภิกษุสามเณรที่กำลังเป็น คลื่นลูกใหม่ที่มาแรง เตรียมจะเข้าสู่ทำเนียบผู้ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคตามมาอีกเป็น ระลอกๆ ซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นธรรมทายาทผู้ได้ รับการฟูมฟักและสนับสนุนมาตั้งแต่เป็นหิน ลูกรังที่ถูกเจียระไนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธัมมชโย ผู้เป็นเสมือนนายช่างเจียระไนฝีมือ ชั้นเลิศ เพื่อให้เป็นเพชรเม็ดงามสมบูรณ์ด้วย สี แวว แสง เป“นรัตนะอันล้ำค่า จากโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย หรือ าพิมาน ศึกษาเพื่อความหลุดพ้นำ แห่งนี้ มุ่งร่วมใจกัน ยกสังฆมณฑลให้สูงเด่นเป็นสถาบันแห่งผู้นำ จิตใจของมหาชนและมวลมนุษยชาติไปสู่ที่สุด แห่งธรรมโดยพร้อมกัน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล