วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " ถวายยารักษาโรค ประกอบเหตุแห่งการมีอายุยืน "

 

 

ถวายยารักษาโรค ประกอบเหตุแห่งการมีอายุยืน

             องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีความตาย เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตาย ไปไม่ได้ พุทธดำรัสนี้เป็น ความจริงแท้แน่นอน ที่มนุษย์ทุกคน ต้องประสบ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่เมื่อความจริงนี้มาถึง ก่อนวัยก่อนกาลอันควร ก็นับเป็นความน่าเสียดาย อย่างยิ่งสำหรับ การเกิดเป็นมนุษย์ ที่ดีกว่าการอยู่ในกำเนิดอื่นๆ โดยที่สุดแม้เป็นเทวดา เพราะอัตภาพมนุษย์เป็น อัตภาพเดียวที่สามารถ สั่งสมบุญกุศล ได้ดีและได้มากกว่า การมีอายุยืนยาวสำหรับ ผู้ไม่ประมาทจึงเท่ากับมีเวลา ในการสั่งสมบุญกุศลได้มาก แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลจึงเป็นที่ตั้ง ของทุกสิ่งทุกอย่างได้ อายุที่ยืนยาวเท่านั้น จึงเป็นที่ตั้ง ของบุญกุศล มากมายสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ประมาท


             สำหรับการมีอายุยืนยาว สิ่งจำเป็นที่จะทำให้สามารถ สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่ก็คือ จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ในพระไตรปิฏกได้กล่าว ถึงเหตุเกิดโรคไว้ ๕ ประการคือ ๑ . เกิดเพราะอกุศลกรรมเก่า ๒. เกิดเพราะฤดูที่เปลี่ยนแปลง ๓. เกิดเพราะถูกประทุษร้าย ๔. เกิดเพราะสังขารเสื่อม ๕. เกิดเพราะการไม่เปลี่ยนอิริยาบถ คืออยู่ท่าเดียวนานๆ แต่สำหรับเหตุแห่งโรคทั้ง ๕ ก็มีข้อยกเว้นที่น่าศึกษาอยู่ว่าในพุทธกาล มีพระอรหันตเถระ รูปหนึ่งชื่อพากุละ ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง ๑๖๐ ปี คือท่านเป็นฆราวาสอยู่ ๘๐ ปีและบวชเป็นพระจนวันละสังขาร ๘๐ พรรษา ตลอดอายุของท่านรวม ๑๖๐ ปีนั้น ท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลย แม้เพียงเล็กน้อย ดังหลักฐานปรากฏชัดเจน ในพระไตรปิฏกว่า พระพากุลเถระไม่เคย อาพาธแม้เล็กน้อย โดยที่สุดแม้เพียง ใช้สองนิ้วหยิบยาดม ขึ้นมาดมก็ไม่เคยทำ และเมื่อสืบสาวราวเรื่อง ไปดูเหตุที่ท่านมีสุขภาพ ดีตลอดบวกกับการ มีอายุยืนยาวนี้ ก็จะเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบ เป็นพิเศษในการทำบุญ ด้วยการให้ยารักษาโรคกับผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะถวายยา และถวายการรักษา แก่พระภิกษุสามเณร ที่อาพาธ( ป่วย) ซึ่งได้เนื้อนาบุญ ที่ดีด้วยนั่นเอง
             บัดนี้ นิมิตหมายแห่งการ เป็นผู้มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพดี จะบังเกิดขึ้นแก่ยอดนักสร้างบารมีผู้เลิศ ด้วยปัญญาที่ได้มาสั่งสมบุญ ด้วยการถวายเวชภัณฑ์แด่ พระภิกษุสามเณรนับพันกว่ารูป ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจะได้น้อมนำไป ถวายแด่พระภิกษุสามเณร ที่อยู่จำพรรษาเป็นขวัญ และกำลังใจให้พี่น้องในเขต ๓ จังหวัดภาคใต้ ที่กำลัง ประสบปัญหาความไม่สงบอีกด้วย


             บรรยากาศงานบุญ ของทั้งสองวันต้อง บอกว่าเกิดมาไม่ เคยเห็นภาพมหาสังฆทาน เวชภันฑ์ที่มากมายขนาดนี้ มาก่อนเลย เพียงแค่เห็นก็ปลื้ม มากมายมหาศาล มีผู้เล่าให้ฟังว่าบางท่าน เจ็บไข้กระเสาะกระแสะมานาน เมื่อมาร่วมงานในวันนั้น เดินตัวปลิวเหมือนไม่ได้ป่วยเลย เวชภัณฑ์จำนวนมากได้ถูกจัดวาง อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแถวเป็นแนว ยาวสุดลูกตา และภาพของท่านผู้มีบุญ ที่มาร่วมกันถวายนับ ได้หลายพันคน เป็นภาพที่เป็นมงคลตา อย่างยิ่ง มองดูคล้ายเป็นปฏิมากรรม แห่งความรอดตายหายป่วย รวยสวยฉลาดสมปรารถนา             ในทุกสิ่งเลยทีเดียว และที่ปลื้มเป็นพิเศษ คือวันที่ ๒๗ สิหาคมตรงกับวันธรรมชัย ซึ่งเป็นวันที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา เหล่าศิษยานุศิษย์จึงน้อม นำบุญเวชภัณฑ์มหาสังฆทานนี้ ถวายแด่พระเดช พระคุณหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อของลูกๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว จะได้อยู่เป็นหลักใจหลักชัย ของลูกๆตราบนานแสนนาน บุญนี้นอกจากต้องยก ให้ทั้งสิบนิ้วแล้ว ขอเอานิ้วทั้งสิบมาเรียงชิด ติดกันพนมไว้ระหว่างอก พร้อมกับเปล่งเสียง สาธุการดังๆ ให้มนุษย์และเทวาได้ยินว่า ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยนะครับ เพราะนับว่าทุกท่านฉลาด ในการเก็บเกี่ยวบุญจริงๆ ที่ทำเพื่อตนเองแล้ว ยังปรารภเหตุที่เป็นมงคล แก่ชีวิตคือการแสดงออกซึ่ง ความเป็นกตัญญูกตเวที บุคคลอีกด้วย และอานิสงส์แห่ง ความกตัญญูนี้ก็จะผลิดอกออกผลมา เป็นปัญญาบารมีในที่สุด

             ดังที่คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงได้ตอบคำถาม ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อทัตตชีโวเอาไว้ว่า ที่พระสารีบุตรท่านฉลาด ก็เพราะความ กตัญญู เช่นชาติหนึ่งในอดีต แม้ท่านเกิดเป็นช้าง ก็ยังตอบแทนคุณของนายควาญช้าง ที่ช่วยรักษาแผลที่ขาจนหาย ด้วยการมอบลูกของตน ให้ไปช่วยช่างไม้รากซุง การคิดได้อย่างนี้ ก็แสดงว่าปัญญาของท่าน ที่เป็นสชาติปัญญาคือ ปัญญาติดตัวไปในทุกชาติ จะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์มากกว่าใคร เพราะฉะนั้น ทุกชาติของท่านที่ได้เกิดมา จึงได้สั่งสมสชาติปัญญา เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และ ได้มาเป็นอัครสาวกผู้เลิศ ด้านปัญญาในชาติสุดท้าย นี้ก็เพราะความกตัญญูที่รู้คุณผู้อื่น และตอบแทนคุณของท่าน

             บุญใหญ่ถวาย มหาสังฆทานเวชภัณฑ์ได้ผ่านไปแล้ว ว่างๆ ใครมีภาพงานในวันนั้นก็ต้องเปิดดู หรือตามนึกถึงบุญนี้กันบ่อยๆ แล้วบุญก็จะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นได้อีก เพราะโอกาสทำบุญ อย่างนี้ทั้งชีวิต ก็ยากแสนยาก ทั้งๆที่รู้ทั้งรู้ว่ามีอานิสงส์อย่างไร อย่าให้พระอรหันตเถระพากุละ ท่านมีอายุยืนยาวมีสุขภาพ ดีโดดเด่นอยู่รูปเดียว เรารู้หลักวิชานี้แล้ว ก็ต้องขวนขวายให้ได้อย่างท่าน และการทำได้อย่างนี้ ก็จะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เป้าหมายคือ พระนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรม ใกล้เข้ามา เพราะอายุมากร่างกายแข็งแรงมาก สำหรับผู้ไม่ประมาทแล้ว ก็เท่ากับว่าจะสั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียว
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล