วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 99 มกราคม ปี2554

ฉบับที่ 99 มกราคม ปี2554
เมื่ออาตมายังมีการหุงต้มอยู่ ก้ควรถวายโภชนะนั้นแก่ท่านผู้ไม่มีการหุงต้ม เมื่ออาตมายังมีความกังวล และความถือมั่น ก็ควรถวายโภชนะนั้นแก่ท่านผู้ไม่มีความกังวลและความถือมั่นแล้ว ......อ่านต่อ
งานรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๕ "Change the World" ......อ่านต่อ
ลูก ๆ เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์โลก ที่เราได้มาประชุมกันเป็นเรือนล้าน ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ ......อ่านต่อ
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงตั้งพระอุบลวรรณาเถรี เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ด้านผู้มีฤทธิ์ และพระเขมาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา เบื้องขวา ด้านผู้มีปัญญามาก ......อ่านต่อ
วันนี้เราได้มาประชุมรวมกันเป็นครั้งที่ ๓ ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เพื่อประกอบพิธี บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ......อ่านต่อ
บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบน จึงจะสามารถชมความงามของท้องฟ้าได้ ตรงกันข้าม ผืนน้ำที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ากลับสะท้อน ......อ่านต่อ
อัมพาฏกวัน พุทธอารามเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในสมัยยุคต้นพุทธกาล จิตตคฤหบดี ชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑะ แคว้นมคธ ได้พบเห็น ท่านพระมหานามะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระภิกษุปัญจวัคคีย์ ......อ่านต่อ
ตำรวจและทหารต้องมีความเข้มแข็ง จึงมักมีการสร้างค่านิยมด้วยการดื่มสุรา ทำอย่างไรถึงจะแก้การสร้างค่านิยมที่ผิดๆตรงนี้ได้? ......อ่านต่อ
หลักในการพัฒนาบุคคลในยุคนี้มีอยู่มากมาย และมีการนำเสนออีกหลักหนึ่งโดย ดร.วรพัฒน์ ภู่เจริญ ท่านเสนอวิธีพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย หลัก "ปัญญา ๓ ฐาน" ......อ่านต่อ
๐๙.๓๐ เมื่อถึงศูนย์กลางพิธีและประตูรถเปิดออก เสียงกล่าวทักทายของเหล่าอัศวินตัวน้อย ๆ ดังก้องไปทั่วสภาฯ กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ