วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีมอบผ้าไบแก้วและบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ทั่วประเทศและทั่วโลก

ทบทวนบุญ ๒

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 
 

พิธีมอบผ้าไบแก้วและบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

๑ ล้านคน ทั่วประเทศและทั่วโลก

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

__________________________________________________________________________________

            วันนี้เราได้มาประชุมรวมกันเป็นครั้งที่ ๓ ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เพื่อประกอบพิธี บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งร่วมกัน จุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา การที่ลูกหญิงได้มาบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เป็น ลูกหญิงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ และได้ห่มครองสไบแก้วอันสูงส่ง ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันงดงามของการสร้างบารมี เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ยากที่จะทำได้ นอกจากผู้มีบุญเท่านั้น สตรีในโลกนี้มีหลายพันล้านคน ก็ไม่อาจได้โอกาสนี้ และที่อยู่ในเทวโลกก็ไม่อาจบวชเป็นอุบาสิกาแก้วได้ ได้แต่ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นผู้ที่มีบุญมาก

            บัดนี้ลูกได้รับผ้าสไบแก้วจากพระมหาเถระซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เป็นนักบวชแล้ว แม้จะบวชช่วงสั้น ๆ ก็ตาม แต่เป้าหมายของการบวชนั้นไม่ได้ แตกต่างจากการบวชเป็นพระภิกษุ คือ บวชแล้วก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจาก กองทุกข์ อย่างน้อยก็เป็นการสั่งสมเนกขัมมบารมี เพราะฉะนั้น วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดในเพศของนักบวชที่เป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ลูกจะต้องตั้งใจทำความเพียรอย่างแกร่งกล้าให้ถูกหลักวิชชา โดยมีวัตถุประสงค์ทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์

            วันนี้ ลูกอุบาสิกาแก้วหลายท่านก็ได้บวช ๒ ชั้น กันไปแล้ว เพราะเข้าถึงพระในตัว เห็นองค์พระใส ๆ แม้ลูกบางคนจะยังเข้าไม่ถึงก็ตาม แต่หลังจากบวชเป็นอุบาสิกาแก้วแล้ว ลูกหญิงทุกคนก็สามารถที่จะบวช ๒ ชั้นได้อีก ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ให้ใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระธรรมกายภายในตัว ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระในตัวของเราได้ ซึ่งเราก็จะได้ชื่อว่าบวช ๒ ชั้นเช่นเดียวกัน และได้ชื่อ ว่าประสบความสำเร็จในการบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้

            ให้ลูกทุกคนปีติและภาคภูมิใจเถิดที่ได้บวชในวันนี้ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม ท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้ของลูกทุก ๆ คน เพราะฉะนั้น ลูกจะต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบวชในคราวนี้ให้ได้ คือจะต้องบวชให้ได้ ๒ ชั้น บวชชั้นนอก คือ ได้ห่มครองผ้าสไบแก้วอันประเสริฐและมีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ บวชชั้นใน คือ ได้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในตัวที่ชัดใสสว่างตลอดเวลา อย่างนี้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาแก้วอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริง แล้วลูกก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาล

            ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของลูกทุก ๆ คน ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ ที่มีการบวชบำเพ็ญเนกขัมมบารมีของลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเป็นจำนวน ๑ ล้านคน ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปในทางที่เจริญขึ้น ภาพดี ๆ ที่เป็นมหากุศลอย่างนี้ หาดูได้ยากในโลกยุคปัจจุบัน เป็นภาพที่นำมาซึ่งความปลื้มปีติปราโมทย์ใจ และเป็นสัญญาณ แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ที่จะนำพาโลกไปสู่สันติภาพอันไพบูลย์ อันเกิดจาก การเข้าถึงสันติสุขอันแท้จริงภายในของลูกทุก ๆ คน และขณะนี้ภาพนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว โดยผ่านทางช่อง DMC เมื่อชาวโลกได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ในวันนี้ เขาก็จะเกิดการตื่นตัวในการแสวงหาสันติสุขที่แท้จริงภายใน และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสรรค์สร้าง รวมพลังทำความดี รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ลูก ๆ ทั้งหลายกำลังทำอยู่นี้ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะพลิกโลกจากด้านมืดมาสว่างได้

            การพลิกโลกด้วยการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง เพื่อยังสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลก เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดในยามนี้ หลวงพ่ออยากให้ลูกอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อนทุก ๆ คน ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษา และปกป้องผองภัยให้แก่พระพุทธศาสนา เพราะลูกทั้งหลายเป็นเสาหลักหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ที่จะต้องอุทิศตนจรรโลง พระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะเรายังมีภารกิจที่สำคัญอีกมายมายรอคอยอยู่ โดยเฉพาะในปีหน้า พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการสร้างบารมีอย่างไม่หยุดยั้ง ที่ลูก ๆ ทหารหญิงจักรพรรดิผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์จะต้องสานต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนากันต่อไป เพราะฉะนั้น จะต้องใช้ทุกอนุวินาทีของเราให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีอย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร