วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่งท้ายปี...ด้วยความดีเปลี่ยนโลก

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 ส่งท้ายปี...ด้วยความดีเปลี่ยนโลก

          บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องแหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบน จึงจะสามารถชมความงามของท้องฟ้าได้ ตรงกันข้าม ผืนน้ำที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ากลับสะท้อน ภาพท้องฟ้าได้งดงามอีกรูปแบบหนึ่ง ในชีวิตจริงก็เช่นกัน เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะจากตำราเพียง อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรื่องราวการสร้างความดีอย่าง ปกติธรรมดาในชีวิตประจำวัน สามารถทำให้เราเรียนรู้ธรรมะได้อย่างลุ่มลึกตามลำดับเช่นเดียวกัน

 


 

          นึกย้อนไปตั้งแต่ครั้งอดีต ปู่ ย่า ตา ยาย สั่งสอนลูกหลานให้ดำเนินชีวิตชีวิตประจำวันบนพื้นฐานหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่หล่อหลอมจนกลายเป็นวิถีชีวิตอันงดงามของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณว่า "เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน เช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าว วันใดยังไม่ได้รักษาศีล วันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้าน และคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนา คืนนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอน" นี่คือคำสอนของบุรพชนต้นตระกูลไทยที่สืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ชาวไทยล้วนมีจิตใจงดงาม อันเกิดจากการปลูกฝังนิสัยรักการให้ ด้วยการตักบาตร ทำบุญแด่พระสงฆ์ทุกยามเช้านั่นเอง

           โครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นับเป็นโครงการดี ๆ ที่ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบทอดอริยประเพณีอันดีงามของการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์มิให้สูญหาย และเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันนี้ ในหลายจังหวัด หลายพื้นที่ สามารถสืบทอดประเพณีตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่นับพัน นับหมื่นรูป ให้เป็นพุทธประเพณีได้อย่างน่าชื่นชม ดังที่ได้ประมวลภาพมาให้ร่วมอนุโมทนากันทั่วโลก

  

ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐ รูป จังหวัดชลบุรี

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูป ณ ถนนพัทยาเหนือ ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะ จังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และ ร่วมสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ๒๘๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้

          การตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยา ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมและสิ่งแวดล้อมโลก มูลนิธิธรรมกาย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจังหวัดชลบุรี

  

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าร่วมมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ ในพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ณ บริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมคณี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท ๔ ส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้อาหารที่ได้จากการตักบาตร บางส่วนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศ

         ภายในงานมีนักศึกษาจากหลายสถาบัน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พร้อมทั้งเด็กดี V-Star เดินทางไปช่วยงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการสร้างกระแสแห่งความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของทุกคน

  

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดตราด

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ณ บริเวณด้านหน้าสวนรุกขชาติจังหวัดตราด โดยได้รับความ เมตตาจากพระครูสิริธรรมรักขิต เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดบางปรือ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ของจังหวัดตราด ซึ่งถือเป็นมหาสังฆทานและมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครู ชาวไทยพุทธ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ อาหารบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศ

  

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จังหวัดสุพรรณบุรี

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ บริเวณสี่แยก ป้อมตำรวจ ตลาดท่าช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรี สมศักดิ์ รักซ้อน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการรวมพลังพุทธบริษัท ๔ ส่งกำลังใจ ช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้นำอาหารที่ได้จากการตักบาตรบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย ทั้งนี้ โดยการดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด

  

ตักบาตรพระ ๑๒,๕๐๐ รูป จังหวัดเชียงใหม่

 


 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สมาคมรวมใจไทยล้านนาร่วมกับสมาคมพุทธศาสตร์ ล้านนา ศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๕๐๐ รูป ขึ้น ณ ถนน ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตักบาตรในโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๗ แล้ว โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ใน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ไปเป็นเนื้อนาบุญการตักบาตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และเป็นการรวมพลังชาวพุทธ เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ อาหารบางส่วนที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

  

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดร้อยเอ็ด

 


 

          เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ถนนพระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธิสารมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

        การตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นมหาสังฆทานและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งชาวอำเภอสุวรรณภูมิร่วมใจกันจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรครั้งนี้ เพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ การตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นคณะพระภิกษุ สามเณร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และทีมงานทุกคน

  

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จังหวัดลพบุรี

 


 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จัดขึ้น ณ ทุ่งธารตะวัน ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งพระ-ธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๓ พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจากนายคำนึง อิสโร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         สำหรับการตักบาตรครั้งนี้เป็นการจัดตักบาตรติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ ของศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะสงฆ์จาก ๑๒ จังหวัด กว่า ๓,๐๐๐ วัด เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งในส่วนของอาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในประเทศอีกด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร