สิน  เป็นเครื่องจรรโลงกาย

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2562

สิน  เป็นเครื่องจรรโลงกาย

ศิลป์  เป็นเครื่องจรรโลงใจ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0087823510169983 Mins