สองสิ่งซึ่งไกลกัน

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2553

sp530901.jpg

นภญฺจ ทูเร ปฐวี จ ทูเร
ปารํ สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร
ตโต หเว ทูรตรํ วทนฺติ
สตญฺจ ธมฺโม อสตญฺจ ราช ฯ

เขากล่าวว่า ฟ้ากับดินไกลกัน และฝั่งทะเลก็ไกลกัน
แต่ธรรมของสัตบุรุษ กับของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้น

(ขุ.ชา.อสีติ. ๒๘/๑๔๓)

 

คนดีถนัดทำความดี

คนเลวถนัดทำความชั่ว

ฟากฟ้ากับแผ่นดินว่าห่างกัน

คุณธรรมของคนดีและคนเลว

ห่างกันยิ่งกว่า

ฝั่งสมุทร ๒ ฝั่ง ว่าไกลกัน

ความคิด คำพูด การกระทำ

ของคนดีและคนเลวไกลกันยิ่งกว่า

อย่าเลย อย่าเป็นคนเลวเลย

คนอื่นทำชั่วร้อยครั้งก็ไม่น่าเสียใจ

เท่าเราทำชั่วเพียงครั้งเดียว

เป็นคนดีเถิด.. คนดี

คนอื่นทำดีร้อยครั้งก็ไม่น่าปลื้มใจ

เท่าเราทำดีเพียงครั้งเดียว

ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา

จะให้เขาเป็นอย่างเราทั้งหมดนั้น

ย่อมเป็นไปไม่ได้

สำคัญที่สุดคือ ตัวเรา

ต้องสร้างเสริมความดี อย่างไม่ถอยหนี

ทำดีสุดชีวิต ทำดีสุดกำลัง

สิ้นชีวิตให้สิ้นไป

อย่าสิ้นหัวใจนักสร้างบารมี


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051831523577372 Mins