ผู้กล้าแท้จริง

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2553

น หิ ชีวิเต อาลยํ กุพฺพมาโน
สูโร กยิรา สูรกิจฺจํ กทาจิ ฯ

แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต บางครั้งก็ต้องกล้าหาญ
ทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ

(ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๗)

 

พุทธบริษัทผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่วแน่

มุ่งปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยทั้งปวง

มุ่งขยายงานพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางกล้วงไกล

ทุกท่านล้วนเป็นผู้กล้าอย่างแท้จริง

 

กล้าที่จะต่อตีความตระหนี่อย่างห้าวหาญ

กล้าที่จะต่อสู้ความผูกโกรธอย่างจดจ่อ

กล้าที่จะต่อต้านความเห็นผิดอย่างไม่ยั้ง

กล้าที่จะต่อกรกับกิเลสในใจตนและผู้อื่น

กล้าที่จะต่อเติมความดีทุกรูปแบบ

กล้าที่จะทำต่อเนื่องอย่างไม่ต่อรอง

กล้าที่จะปักหลักสู้ท่ามกลางความเชื่ออื่น

กล้าที่จะเป็นจุดสว่างท่ามกลางโลกมืด

กล้าที่จะสละความสะดวกสบายส่วนตน

กล้าที่จะสละเลือดเนื้ออวัยวะแม้ชีวิต

เพื่อธำรงรักษาและสืบสานพระพุทธศาสนา

ให้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ตลอดไป

ท่านเป็นผู้กล้าที่มีปัญญาเหนือผู้กล้าใด ๆ

สมควรสถาปนาให้เป็น ผู้กล้าอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020745801925659 Mins