♥ เป้าหมายชีวิตระดับสูง ♥

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

 

เป้าหมายชีวิตระดับสูง

 

           เป้าหมายชีวิตระดับสูง หมายถึงการอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือทำพระนิพพานให้แจ้ง หลุดพ้นจากสังสารวัฏไปโดยเด็ดขาดงานสร้างบารมีเป็นงานที่ยากยิ่ง พระอรหันตสาวกแต่ละองค์ก่อนจะบรรลุอรหัตผล ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ล้วนเคย ละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเวลานานนับด้วยกัปแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่างานสร้างบารมีเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับสูงนี้ เป็นงานของบรรพชิตโดยเฉพาะ ผู้ครองเรือนที่ยังต้องสาละวนอยู่กับการทำมาหากิน เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัวอยู่นั้นจึงหาโอกาสได้ยากกระนั้นก็ตาม ผู้ครองเรือนท่านใด ที่ตั้งความปรารถนาจะบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับสูง หากมีความพร้อมที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศเมื่อใด ก็ย่อมสามารถตั้งต้นปฏิบัติได้เมื่อนั้นในชาตินี้ ด้วยการบวชตลอดชีวิต หากใครยังไม่พร้อมก็บวชช่วงสั้นเป็นครั้งคราวก่อนก็ได้


          การที่สัมมาทิฏฐิชน รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต 3 ระดับนี้ ก็เพราะปัญญาทางธรรมของเขานั่นเองบุคคลที่มีปัญญาทางธรรม ย่อมมีปัญญาทางโลกอย่างแน่นอน แม้เขาจะมีฐานะไม่ร่ำรวย แต่เขาก็สามารถพึ่งตนเองได้ เลี้ยงตนเองได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมหรือของใครๆ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม เพราะเขาเป็นคนดี ขณะเดียวกัน เขาก็อาจจะเป็นที่พึ่ง หรือผู้ชี้ทางสว่างให้แก่สังคมได้ในงานที่เขาถนัดและมีประสบการณ์ แต่ถ้าเขามีฐานะร่ำรวย เขาก็จะสามารถเป็นทั้งที่พึ่งและผู้ชี้ทางสว่างให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง


          การรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตทั้ง 3 ระดับก็ดี การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดี คนดีมีสัมมาทิฏฐิล้วนไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทำทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า คนดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนมีปัญญา หรือกล่าวสั้นๆ ว่า "ไม่โง่" นั่นเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0025759339332581 Mins