โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
...อ่านต่อ
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
...อ่านต่อ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
...อ่านต่อ
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
...อ่านต่อ
ปริสัญญู หมายถึง การเข้าหาคนเป็น คือ ความเป็นผู้รู้จักกลุ่มบุคคลทั้ง 4
...อ่านต่อ
"กาลัญญู" หมายถึง การเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในการทำกิจ 4 ประการ
...อ่านต่อ
มัตตัญญู แปลว่า รู้ประมาณ ซึ่งในอรรถกถาขยายความเพิ่มเติมไว้ว่า คือ การรู้จักความพอดี
...อ่านต่อ
อัตตัญญู หมายถึง ความรู้จักตน คือรู้จักตนเองว่ามีคุณธรรมมากน้อยเพียงใด
...อ่านต่อ
"อัตถัญญู" แปลว่า ผู้รู้อรรถ รู้เนื้อความ รู้เนื้อความแห่งธรรมข้อหนึ่ง ๆ
...อ่านต่อ
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า "สัจธรรม"
...อ่านต่อ
สัปปุริสธรรม 7 หรือวิธีสร้างคนดีที่โลกต้องการ 7 ประการ
...อ่านต่อ
ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว
...อ่านต่อ
สาราณียธรรม แปลว่า ธรรมอันเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันและกัน
...อ่านต่อ
จริต คือ ลักษณะนิสัยหรือความประพฤติพื้นฐานที่ประพฤติปฏิบัติ
...อ่านต่อ
คารวะ แปลว่า ความเคารพ ความนับถือ แสดงความเคารพ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล