.....ดีที่สุดต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ว่า อัตฺตา หิ อัตฺตะโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
...อ่านต่อ
งานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกน้อง แต่การเรียนการสอนยกเป็นงานหลัก เป็นหัวใจสำคัญ ยกย่องฐานะพระภิกษุสามเณรที่เป็นเปรียญ หากสามเณรเป็นเปรียญ
...อ่านต่อ
อันใดควรกระทำ อีกทั้งได้ศึกษาชีวิตและผลงานของท่านทั้งสุชีวิตและทุชีวิต แน่นอนเหลือเกินว่า ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะเป็นสุชีวิตด้วยกันทั้งนั้น อันมีประโยชน์แก่สังคมชาวโลก
...อ่านต่อ
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หลวงพ่อสอนว่าปัญญาไม่ใช่เอาไว้ต้มไว้แกง แต่เอาไว้ใช้แก่ไขปัญหาและทุกอย่างสามารถทำให้สำเร็จได้ ถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
...อ่านต่อ
วัดไทยในต่างแดน อย่างน้อยที่สุด ๒ วัดในประเทศออสเตรเลีย ดินแดนจิงโจ้ที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงหรือเป็นผลผลิตจากการบุกเบิกก่อตั้งสร้างวัด ของวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์คือ
...อ่านต่อ
.ผู้ร่วมคณะไปกับท่านแต่ละครั้งแต่ละปี จะเห็นว่าการนำคณะไปต่างประเทศของท่านนั้นท่านจะเหน็ดเหนื่อยกับชาวคณะโดยเฉพาะเรื่องที่พัก อาหารการกิน
...อ่านต่อ
..ประการที่สองคือ การได้นำญาติโยม แม่ครัว, ญาติโยมรักษาอุโบสถ และผู้ช่วยเหลืองานวัดอื่น ๆ ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ
...อ่านต่อ
มีบางท่านสงสัยว่าเหตุใด จึงไปคิดตั้งวัดไทยหรือประกาศพุทธศาสนาในต่างแดน ทำไมไม่ทำเมืองไทยให้สมบูรณ์เสียก่อน แล้วฝรั่งมังค่าสนใจพุทธศาสนามากแค่ไหนขนาดต้องไปตั้งวัดไทยในเมืองฝรั่งเชียวหรือ
...อ่านต่อ
ความว่า ผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่น สมบูรณ์ด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยยศและโภคะ จะไปสู่สถานใด ๆ ย่อมเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายบูชาในสถานที่นั้น ๆ ดังนี้
...อ่านต่อ
เราทั้งหลายทราบอย่างนี้แล้ว การกระทำของเราเอง ทำดีก็ได้ดี ทำชั่วก็ได้ชั่วแล้ว ต่อไปจะได้เร่งขวนขวายกระทำแต่ความดี อันจะเป็นประโยชน์โสตถิผลติดตามตัวเราไป ให้มีความสุขความเจริญในสัมปรายภพต่อไปทุก ๆ ท่าน
...อ่านต่อ
.....กรรมที่ฝืนใจโคสองครั้งนั้นเป็นกรรมน้อย เป็นกรรมที่ทำด้วยความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ติดตามมา แต่ไม่มีโอกาสให้ผล
...อ่านต่อ
.แปลว่า ดูก่อนมาณพ จงเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว อย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม อย่าประทุษร้ายมิตรไม่ว่ากาลไหน ๆ และอย่าตกอยู่ในอำนาจของเหล่าอิสตรี
...อ่านต่อ
พระเจ้าโกรพยะทรงสดับคำขอของปุณณกยักษ์ ก็ทรงทักท้วงว่า วิธุรบัณฑิตคือชีวิตของพระองค์ พระราชทานให้มิได้ ปุณณกยักษ์หมายจะระงับเหตุการวิวาทระหว่างกัน จึงทูลขอให้พระวิธุรบัณฑิตเป็นผู้ตัดสิน โดยประชุมวินิจฉัย ณ ธรรมสภา
...อ่านต่อ
และความจงรักภักดีแท้จริงนี้เอง คือความรักชาติ ซึ่งคนไทยสมัยใหม่พอใจพูดอยู่จนติดปาก แต่ซึ่งหาผู้เข้าใจซึบซาบจริงได้น้อยนัก
...อ่านต่อ
คำว่าหลักฐานนี้คืออะไร ? บ้างก็แปลกันว่ามีเชื้อชาติสกุลสูง บ้างก็แปลกันว่ามีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ บ้างก็ว่ามีวิชาความรู้พอที่จะเลี้ยงตัวได้
...อ่านต่อ
เหตุฉะนี้หวังใจว่า ต่อไปเบื้องหน้าผู้ที่หน้าที่บังคับบัญชา ทั้งฝ่ายทหารพลเรือน จะเอาใจใส่ในทางสังเกตและรู้จักนิสัยคนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมาแล้ว
...อ่านต่อ
เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศล บุญราศรี ประดับปัญญาบารมี และประคับประคองสติให้มั่นคง อันจักเป็นส่วนดำรงชีวิตให้ดำเนินไปโดยปรกติสุขสืบต่อไป
...อ่านต่อ
.....วันนี้ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ซึ่งต่างพากันทำการสักการบูชา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเรียกว่า วันวิสาขบูชา
...อ่านต่อ
.....เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์มีพระชนม์ ๒๙ พรรษา พระบารมีที่สั่งสมมาแก่กล้า จึงวันหนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยาน
...อ่านต่อ
ทรงปรารถนาจะเสด็จไปสู่นครเทวทหะอันเป็นชาติภูมิแห่งพระองค์ จึงกราบทูลลาพระราชสามี
...อ่านต่อ
บัณฑิตผู้มีปัญญาทราบความดั่งนี้ พึงขวนขวายในการทำบุญบริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ไหว้พระ สะสมบุญไว้เนืองนิตย์เ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล