อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 18

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

 

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒


พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด

พระรัตนตรัย อันประกอบด้วยพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๓ อย่างนี้เป็นที่พึ่ง และที่ระลึกอันสูงสุด มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆ คน มีอยู่ในตัวของมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีธรรมกาย เป็นพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะอยู่ภายในทั้งสิ้น


ถ้าหากเราจะละโลกแล้ว รัตนะทั้งสามนี้ก็จะนำเราไปสู่สุคติภพ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว เนื่องจากตอนใกล้จะละโลก สิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งถึงวันสุดท้าย มีทั้งที่ดีและไม่ดีผสมปนเปกันอยู่ สิ่งเหล่านั้นจะมาฉายให้เราเห็นเป็นภาพในวาระสุดท้าย ถ้าภาพสุดท้าย เป็นภาพแห่งพระรัตนตรัย เป็นภาพแห่งบุญกุศล เป็นคุณงามความดี จะทำให้จิตเราผ่องใส เมื่อละโลกก็จะไปอย่างผู้ชนะ ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ดังนั้นให้ฝึกซ้อมเก็บภาพแห่งบุญกุศลนี้เอาไว้ในใจให้ดีนะ ฝึกเอาไว้ทุกวันเลย


สำหรับท่านที่มาใหม่ ยังไม่รู้จักเป้าหมายปลายทางของชีวิตก็จะได้รู้จักจากการเจริญสมาธิภาวนา แล้วจะได้ฝึกฝนอบรมใจให้เข้าถึงรัตนะภายใน โดยเริ่มจากาการทำภาวนา สัมมา อะระหัง เรื่อยไป ทำให้คุ้นจนกระทั่งติดเป็นนิสัยแล้วเราจะได้สิ่งนี้เป็นที่พึ่ง และถ้าเราเข้าถึงรัตนะในตอนนี้ ความสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นแก่เรา จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อย่างน้อยที่สุด ในวาระสุดท้ายของชีวิต จะต้องมีภาพสุดท้ายคือภาพของพระรัตนตรัย สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะฉะนั้นกิจนี้เป็นกิจที่ควรทำ จะต้องฝึกฝนอบรมใจไว้ให้ดี เมื่อกลับบ้านไปแล้วก็ต้องไปทำสมาธิภาวนาต่อ ฝึกเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน


เฉวียงแก้ว ผ้าครองอันศักดิ์สิทธิ์ของอุบาสกแก้ว

หลวงพ่อและคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่ทุกคนมีความตั้งใจจริงในการเดินทางไกลจากทั่วประเทศ เพื่อมาบวชเป็นอุบาสกแก้ว มาประพฤติพรหมจรรย์ และรักษาข้อวัตรปฏิบัติอันดี เยี่ยงนักบวชผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบทั้งหลาย ตามปกติธรรมดาของยอดนักบวชนั้น ย่อมเป็นผู้ฝึกตน โดยจะมุ่งสั่งสมคุณธรรม และความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้บังเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องทำให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป


การที่จะบรรลุความตั้งใจนี้ได้ ลูกทุกคนจะต้องเป็นผู้มีวิริยะ อุตสาหะ มีความเพียร มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา และมีความอดทน พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคและความไม่สะดวกสบายทั้งหลาย เป้าหมายนั้นก็เพื่อขจัดขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ และรับสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสเข้ามาในตัว ลูกทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย ได้เข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธธรรม สมกับที่มีฐานะเป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัท


การบวชเป็นอุบาสกแก้ว จำนวนกว่าแสนคนนี้ ยังเป็นการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สถิตสถาพรสืบไป และยังเป็นเนติแบบแผนให้กับอนุชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือปฏิบัติอีกด้วย


ภาพแห่งการมาร่วมกันสร้างบารมีครั้งนี้ จะยังจิตใจของชาวโลก จะบันดาลใจให้ชาวโลก เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาศึกษา และประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงธรรมกายภายใน อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต


ส่วนผ้าครองของอุบาสกแก้วที่มีชื่ออันเป็นมงคลว่า เฉวียงแก้ว นั้น คือผ้าครองอันศักดิ์สิทธิ์ของอุบาสกแก้ว เป็นผ้ามหาสิริมงคลที่จะมอบให้แก่อุบาสกแก้วรุ่นแรกของโลก เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการมาบวชครั้งนี้ มีมโนปณิธานที่แน่วแน่ในการสร้างบารมี จึงสมควรที่จะได้ครองผ้าเฉวียงแก้วผืนนี้ อันเป็นประดุจผ้าทิพย์ที่เลื่อนลอยมาจากนภากาศ แล้วมาห่มครองให้กับผู้มีบุญทั้งหลายในที่นี้


เฉวียงแก้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ เมื่อลูกๆ ได้กล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ และได้ครองผ้าเฉวียงแก้วลงบนร่างกายอันเป็นสิริของลูกแล้ว จิตสำนึกแห่งการเป็นอุบาสกแก้วอย่างแท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น คือ จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนาให้สมบูรณที่สุด เพื่อจะให้มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ถึงพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี มีธรรมะเป็นอาภรณ์ สง่างามทั้งภายนอก ภายใน ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา


ภายนอกก็จะงามด้วยชุดขาวอันบริสุทธิ์ราวกับเทพบุตร ผู้ครองผ้าเฉวียงแก้วอันเป็นทิพย์ ภายในก็งามด้วยพระรัตนตรัย งามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา มีดวงใจใสสะอาด จะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสซึ่งกันและกัน และของมหาชนทั้งหลาย


เมื่อลูกๆ ได้ครองผ้าเฉวียงแก้วอันสูงส่งแล้ว พึงยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้น ให้รู้สึกภาคภูมิใจอยู่ตลอดเวลาว่า เราเป็นยอดอุบาสกแก้วของโลก เรากำลังเป็นต้นแบบและต้นบุญ ให้กับมหาชนทั่วทั้งโลก ให้เขาได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เช่นเดียวกับนักปราชญ์ บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อน ซึ่งเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งของพระบรมศาสดา ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ช่วยกันยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สูงเด่น และเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของมวลมนุษยชาติ และเมื่อชาวโลกได้เห็นภาพของทุกๆคน ผู้มาพร้อมเพรียงกัน บวชเป็นอุบาสกแก้ว ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรม อยากจะแสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิต


ดังนั้น การบวชเป็นอุบาสกแก้วจึงเป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีกระแสแห่งความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น กระแสใจของชาวโลก จะถูกปรับปรุงให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยกระแสแห่งธรรม ชาวโลกก็จะได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด นั่นคือ พระรัตนตรัย แล้วชีวิตของเขา ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตอันประเสริฐ


สำหรับอุบาสกแก้ว ผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย จะได้รับอานิสงส์ใหญ่ จากการเป็นต้นแบบในการสร้างบารมี และเป็นบุคคลตัวอย่างของโลก ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ขณะนี้ ภาพแห่งประวัติศาสตร์อันงดงามของลูกได้ถูกจารึกไว้ในดวงใจของชาวโลกแล้วว่า ลูกทั้งหลาย เป็นอุบาสกแก้วรุ่นแรกของโลก เป็นอุบาสกยอดกตัญญู และเป็นคนดีที่โลกต้องการ


การมาบวชอุบาสกแก้วของลูกในครั้งนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นการบวชเพื่อขยายกระแสแห่งความดีและความสุข ไปสู่ชาวโลกอย่างแท้จริง ทำให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่า พ่อคือสุดยอดแห่งผู้นำ พ่อเป็นผู้เลิศล้ำกว่าใครในหล้า และพ่อเป็นผู้นำพาสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร