อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 18

โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) วันอาทัตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒

โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
วันอาทัตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒


เยาวชนของชาติต้องมีความรู้คู่คุณธรรม

ตลอดระยะเวลา ๑๗ ปีที่ผ่านมาของการเริ่มต้นจัดให้มีการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียง จากทั้งฝ่ายทางโลก และฝ่ายทางธรรม


แนวคิดในการจัดให้มีการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” นั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก พระเถรานุเถระ และผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตได้เล็งเห็นว่า การปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ลูกหลานไทยของเราในอนาคต จะได้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดหลักสำคัญว่า ความรู้ทางด้านวิชาการ หากว่าเกิดแก่ผู้ที่ยังมีศีลธรรมยังไม่พอ อาจจะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติบ้านเมือง เพราะเขาอาจจะนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดได้


ในทางตรงกันข้าม หากลูกหลานของเราในภายภาคหน้า มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างพร้อมบริบูรณ์ ประกอบด้วยศีลธรรมประจำใจอย่างมั่นคง ก็จะเป็นหลักประกันว่า เขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต


การจัดพิธีมอบโล่พระราชทานการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ลูกหลานไทยของเราที่ตั้งใจทุ่มเทศึกษาธรรมะ ภาคทฤษฎี หรือภาคปริยัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งลูกหลานของเราก็ได้ตั้งใจศึกษาอย่างดี ดังนักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศการสอบ ได้รับโล่พระราชทานเป็นรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมแล้วเป็นจำนวนถึง ๑๘ โล่ด้วยกัน เป็นเกียรติประวัติอย่างสูงส่งในชีวิต และเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเราที่ตั้งใจศึกษาธรรมะ ได้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาให้ยิ่งๆขึ้นไป ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ ให้กระตือรือร้นหันมาสนใจการศึกษาธรรมะตามโครงการนี้ด้วย


ความสำเร็จของการสร้างเยาวชนไทยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ หลวงพ่อขอฝากความหวังไว้กับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ฝากไว้กับ ครูบาอาจารย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษา และการอบรมนักเรียน นักศึกษา ฝากความหวังไว้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งฝากความหวังไว้กับ พระภิกษุที่เป็นครูบาอาจารย์สอนศีลธรรม หลวงพ่อหวังว่าพระคุณเจ้าและบุคคลเหล่านี้ จะได้ช่วยกันเคี่ยวเข็ญลูกหลานของเราให้นำความรู้ศีลธรรมทางภาคปริยัติหรือทฤษฎีนี้ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันจริงๆ ขึ้นมาด้วย

ตั้งความหวังไว้ว่า อยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยเคี่ยวเข็ญหล่อหลอมให้ลูกศิษย์ลูกหานำธรรมะที่ศึกษาดีแล้วนี้ มาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการเรียน ตั้งความหวังไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ช่วยเคี่ยวเข็ญให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจซาบซึ้ง และแตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้น


หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ทั้งฝ่ายเอกชน ทั้งคุณพ่อคุณแม่ ทั้งพระภิกษุ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ช่วยกันอย่างจริงจังตามที่พระเถรานุเถระผู้ให้คำปรึกษา ให้การอุปถัมภ์ชมรมพุทธศาสตร์สากลมาตั้งแต่ต้น ได้กำหนดแนวนโยบายไว้ดังกล่าวนี้แล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่าลูกหลานของเราในภายภาคหน้า ก็จะเป็นลูกแก้วของคุณพ่อคุณแม่ ส่วนคุณครูทุกคนก็จะมีลูกศิษย์แก้ว เอาไว้ในโรงเรียน


พอหวังได้ว่าต่อไปภายภาคหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะได้พสกนิกรแก้ว ไว้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป และก็พอหวังได้ว่า ในอนาคตเราคงจะมีพระภิกษุที่มีพื้นฐานทางธรรมแน่นตั้งแต่เยาว์วัย และกลายมาเป็นพระสงฆ์เถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นต้นแบบที่ดีสืบต่อไป หลวงพ่อขออนุโมทนาในความตั้งใจจริงของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ของคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้ลูกได้ตั้งใจศึกษาศีลธรรม


และขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติจรรโลงพระพุทธศาสนา และถวายความจงรักภักดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก และเคารพยิ่งของเราทั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพรยิ่งๆขึ้นไป ตลอดกาลนานเทอญ


อานิสงส์จาการบวชอุบาสกแก้ว

ในการที่พวกเราได้มาร่วมใจกันบวชอุบาสกแก้วนี้ เราได้ตั้งใจอย่างเปี่ยมล้น และมีวัตถุประสงค์จากการบวชอยู่ ๒ ประการคือ
ประการที่ ๑ เพื่อที่จะเทิดทูนบูชาพระคุณพ่อของเราเอง ผู้ให้กำเนิดร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อ และจิตใจที่รู้ดีรู้ชั่ว รู้ผิดรู้ถูก รู้บุญรู้บาปให้กับเรา


ประการที่ ๒ เมื่อพวกเราได้ร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่รัก เคารพ ของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ


เราได้เริ่มประกอบพิธีกันตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม จนกระทั่งมาวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่พวกเรามาร่วมบวชเป็นอุบาสกแก้วนี้ เราได้ตั้งใจบำเพ็ญมหากุศลใหญ่อยู่ ๔ ประการด้วยกัน


ประการแรก เราได้ตั้งใจปฏิญาณตนต่อหน้าพระภิกษุ สามเณร เกือบพันรูปว่า พวกเราทั้งหลายจะถือเอาพระรัตนตรัย คือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุด ประจำชีวิตของพวกเรา


ประการที่ ๒ พวกเราได้ตั้งใจสมาทานศีล ๘ และได้ตั้งใจรักษา ศีล ๘ กันอย่างเคร่งครัด เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีตามเยี่ยงอย่าง พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย เมื่อสมัยยังทรงบำเพ็ญบารมีอยู่


ประการที่ ๓ พวกเราทุกคนได้ตั้งใจฟังธรรมะบรรยายเรื่อง พระคุณพ่อ และเรื่องการตอบแทนพระคุณพ่ออย่างถูกต้อง อย่างเหมาะสม ทั้งตอบแทนพระคุณพ่อของตนเอง คือคุณพ่อของพวกเรา ตอบแทนพระคุณพ่อของชาติ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย และตอบแทนพระคุณพ่อของโลก ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไปค้นธรรมะมาให้เราได้ใช้สำหรับปราบกิเลสในตัว


ประการที่ ๔ เราได้ร่วมใจกันฝึกเจริญสมาธิภาวนาทั้งในอิริยาบถ ๔ คือทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ก็สามารถที่จะเจริญสมาธิภาวนาได้
เราได้ร่วมบำเพ็ญมหากุศลใหญ่ทั้ง ๔ ประการนี้ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ซึ่งในการบวชอุบาสกแก้วครั้งนี้ พวกเราได้รับอานิสงส์ คือผลดีอย่างยิ่งถึง ๔ ประการใหญ่ด้วยกัน

อานิสงส์ประการแรก คือได้รู้หน้าที่สำคัญของพ่อว่า มีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อลูกอย่างทะนุถนอมแล้วก็เคร่งครัดตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงกำหนดไว้ถึง ๕ ประการด้วยกันคือ


๑) คุณพ่อทุกๆคน จะต้องตั้งใจห้ามลูกของตัวเองไม่ให้ทำความชั่ว แม้ในเรื่องเล็กน้อย แม้เพื่อความสนุกสนานบางครั้งบางคราวก็ตามที ต้องห้ามให้เด็ดขาด


๒) จะต้องตั้งใจอบรมบ่มนิสัย ให้ลูกตั้งใจประกอบคุณงามความดีตั้งแต่ลูกของเรายังเล็ก
๓) ต้องทุ่มเทให้การสนับสนุนการศึกษาของลูกๆ ทั้งหญิง ทั้งชาย จนสุดความรู้ ความสามารถของตนเอง และของลูกด้วย
๔) เมื่อถึงเวลาเหมาะสม ก็ให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำในการเลือกคู่ครอง เพื่อจะได้เป็นทายาทสืบสกุลของเราต่อไป
๕) เมื่อถึงคราว ถึงวาระแล้ว ก็มอบทรัพย์ มอบมรดกให้แก่ลูกเพื่อไปตั้งเนื้อตั้งตัว ตั้งฐานะ รวมทั้งใช้บำเพ็ญกุศลต่อไปในอนาคต

อานิสงส์ประการที่ ๒ ที่อุบาสกแก้วทุกคนได้รับคือ คุณพ่อคุณแม่ จะต้องระวังดูแลอบรมลูกเป็นพิเศษอย่างน้อย ๓ เรื่องใหญ่ด้วยกันคือ


๑) ต้องติดตามดูแลความประพฤติลูกอย่างใกล้ชิด แล้วก็ห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่ว ซึ่งการที่จะทำได้อย่างนี้ คุณพ่อคุณแม่ถูกบังคับโดยปริยายว่า จะต้องศึกษาหาความรู้ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นแม่บทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องพยายามที่จะศึกษาและประพฤติตนเป็นต้นแบบในการละความชั่วให้กับลูกของเราดูด้วย เพราะการสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูนั้น เป็นการสอนที่วิเศษที่สุด


เหตุที่ต้องระวังอีกเป็นประการที่ ๒) คือ ต้องตั้งใจที่จะสอนลูกให้รู้จักเลือกคบคน เพราะถ้าคบคนผิด ลูกของเราอาจจะถลำไปติดยาเสพติด ไปติดอบายมุข หรือไปติดนิสัยที่ไม่ดีๆ และเป็นการทำลายอนาคตของลูกเราได้


การระวัง ป้องกันเหตุร้าย ในเรื่องของการคบเพื่อนนี้ จะต้องให้หลักในการคบเพื่อนแก่ลูก ๒ ข้อใหญ่ๆ ด้วยกันว่า
เพื่อนของเราที่จะมีแววเป็นเพื่อนที่ดีได้นั้น จะต้องมีนิสัยที่ดีติดตัวอย่างน้อย ๒ ข้อ คือเป็นเพื่อนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองประการหนึ่ง และเพื่อนที่มีนิสัย มีความเคารพรัก มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาเอง ถ้าพบเพื่อนที่มีคุณลักษณะดีๆ ๒ ประการนี้ ให้รีบคบค้าสมาคมไว้ เพราะนั่นคือเพื่อนที่ดี


ในทางตรงกันข้าม หากเพื่อนของเราเป็นอย่างอื่นไป หากช่วยแก้ไขได้ให้รีบช่วยกันแก้ไข หากช่วยแก้ไขไม่ได้เกินกำลังแก้ของเราแล้ว ก็จำเป็นต้องถอนตัวออก และเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วย เผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเรา จะได้ยื่นมือไปช่วยแก้ไขเพื่อนที่กำลังจะพลาดพลั้งของเราต่อไป


เรื่องที่ ๓) คือ ตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกให้รู้จักการใช้ทรัพย์ เพราะการที่จะกู้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำนั้น มีความจำเป็นว่า ทุกคนบนผืนแผ่นดินตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ จะต้องได้รับการอบรมวิธีใช้ทรัพย์ วิธีหาทรัพย์ วิธีการเก็บรักษาทรัพย์อย่างถูกต้อง นั้นคือมนต์ขลังที่จะแก้ภัยเศรษฐกิจของชาติ จะไปรอให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาแก้ไขนั้นไม่ได้


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยของเรานั้น ชาวไทยช่างโชคดีเหลือเกิน ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านได้ทรงติดตามเอาใจใส่ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิด พระองค์ได้ทรงประทานพระบรมราโชวาทในการแก้ไขเศรษฐกิจให้กับพวกเราแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคน จะต้องไปศึกษาทำความเข้้าใจให้ลึกซึ้ง และปลูกฝังให้กับลูกของเรา

อานิสงส์ประการที่ ๓ ที่ผู้บวชอุบาสกแก้วได้รับคือทุกคนได้รับรู้กันอย่างแจ้งชัดว่า พระคุณสูงสุดของคุณพ่อของพวกเราทุกๆคน อยู่ตรงที่ท่านเป็นต้นแบบร่างกายที่เป็นมนุษย์ของเรา ทำให้พวกเราทุกคน มีร่างกายที่เหมาะสมในการประกอบคุณงามความดีต่างๆ และเป็นต้นแบบทางด้านจิตใจ เพราะได้อบรมบ่มนิสัยให้เรามีใจรักศีล รักธรรมมาตั้งแต่ต้น


พระคุณสูงสุดของพ่อแห่งชาติ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พวกเราจะต้องถือเป็นแบบอย่างกันคือ ความที่พระองค์เป็นต้นแบบเป็นต้นบุญในการประพฤติปฏิบัติในการประกอบทศพิธราชธรรมให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และการที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ ทำให้ประเทศชาติของเรา มีความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

อานิสงส์ประการที่ ๔ คือ พวกเราได้รู้จักวิธีตอบแทนพระคุณของพ่อของเราทั้งทางโลก และทางธรรม ทั้งที่จะเป็นการเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อของลูกต่อไปในอนาคต เราได้รู้ว่าหน้าที่ของพวกเราทุกๆคน ต่อไปนี้ที่จะต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการที่ตั้งใจฝึกหัดขัดเกลาตัวเอง ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการตั้งใจอบรมบ่มนิสัยลูกของเราให้ยึดมั่นให้มั่นคงอยู่ในศีล อยู่ในธรรม เพื่อจะได้เป็นพสกนิกรแก้วต่อไปในอนาคต ให้ตัวของเรา และลูกหลานของเราในภายภาคหน้า ร่วมกันเป็นเกือกทองรองพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศชาติตามกระแสพระราชดำริสืบไป


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทย ทรงมีพระราชหฤทัยจดจ่อห่วงใยอยู่กับทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ประดุจบิดาผู้มีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ถึง ๖๐ ล้านคน ที่จะต้องมีทั้งความเคารพ ความเชื่อฟัง ความตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดี อยู่ในศีล อยู่ในธรรม ตั้งใจทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นี้จึงจะเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพ่อแก้วของชาติ ทั้งทางกาย ทั้งทางวาจา ทั้งทางใจอย่างสมบูรณ์


แล้วพวกเราทั้งหลาย ทั้งหญิง ทั้งชาย ก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสอยู่ใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป


หลวงพ่อขออนุโมทนาในความตั้งใจของพวกเรา ขออำนาจบุญกุศลนี้ จงส่งผลให้พวกเราทั้งหลาย สุขทั้งกายทั้งใจ ทุกข์โศกโรคภัยใดๆ อย่าได้มารบกวน ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย แตกฉานในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันเข้าพระนิพพานเทอญ 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร