อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ

 

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒


ผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นหลักของพระพุทธศาสนา ผู้ใดเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัต พระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัต ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หมดสิ้นกิเลสอาสวะ มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ จึงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ผู้ใดที่มีใจเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า หมั่นเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ย่อมจะได้บุญมากมหาศาลอย่างที่จะนับจะประมาณมิได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ชนเหล่าใดมีใจแล่นไปในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เป็นนิจ ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ ผู้มีใจระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล่นไปสู่สรณะทั้งสามที่เรียกว่า ไตรสรณคมน์ ไตรก็แปลว่า สาม สรณะก็แปลว่าที่พึ่ง ที่ระลึก คำว่า คมน (คะ-มะ-นะ) แปลว่า แล่นไป หรือเคลื่อนเข้าไปหาสรณะทั้งสาม ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติคงที่ เป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีแต่สุขล้วนๆ ไม่มีทุกข์เจือ และก็เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระ กิเลสอาสวะเข้ามาครอบงำไม่ได้

การที่จะเข้าถึงสรณะทั้งสามนี้ ต้องอาศัยใจหยุดนิ่งอย่างเดียว เว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วเข้าถึงไม่ได้ หยุดอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเข้าถึง หยุดอยู่ในกลางกายภายในปริมณฑลของใจ คือตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ พอถูกส่วนก็จะแล่นเข้าไปถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ดังนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง ชื่อว่า พระสุภูติเถระ ท่านได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เมื่อครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านถือกำเนิดในตระกูลของพราหมณ์ พอเจริญวัยแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียน จนเป็นผู้แตกฉานในไตรเพท ได้ออกบวชเป็นดาบส ทำความเพียรจนได้บรรลุอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ มีบริวารถึง ๔๔,๐๐๐ คน และบริวารเหล่านั้นต่างก็ได้บรรลุฌานสมาบัติทุกคน

ต่อมาเมื่อพระปทุมุตตรพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงใช้ทิพยจักขุ ตรวจดูสัตว์โลกที่พอจะโปรดให้สามารถบรรลุธรรมได้ ได้สอดส่องเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของดาบสเหล่านั้น จึงทรงทำการอนุเคราะห์ ในเวลาเช้าทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปเพียงลำพัง ในขณะที่บริวารของดาบสกำลังออกไปหาผลไม้กัน ดาบสได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศ ทรงมีพุทธรัศมีสว่างไสวยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน เมื่อท่านเห็นพุทธานุภาพเช่นนั้น ก็บังเกิดความเลื่อมใส เมื่อพิจารณาดูพระพุทธลักษณะก็ได้เห็นความบริบูรณ์แห่งลักษณะมหาบุรุษทุกประการ จึงรู้ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุรุษผู้เลิศกว่าใครๆ ในโลก

ท่านได้กระทำการปฏิสันถารกราบนมัสการพระพุทธองค์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ดาบส ปูลาดไว้แล้ว ส่วนดาบสก็นั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตน เมื่อบริวารซึ่งออกไปหาผลไม้กลับมาแล้ว เห็นอาจารย์นั่งอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดความสงสัยว่า ๒ ท่านนี้ ใครเป็นใหญ่กว่ากัน ในที่สุดก็ได้ทราบว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงพากันหมอบลงกับพื้น แล้วกราบนมัสการด้วยเศียรเกล้า

ดาบสจึงได้บอก ให้บริวารนำเอาผลไม้อันมีรสโอชา มาถวายแด่พระพุทธองค์ พระบรมศาสดาทรงดำริให้พระอรหันตสาวกอีก ๑๐๐,๐๐๐ รูป มาปรากฏในที่นั้น พระสาวกทุกๆ พระองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ ทรงอภิญญา ทราบพระดำริของพระบรมศาสดา จึงพากันมาถวายบังคม และยืนอยู่ในที่อันควร ดาบสจึงให้บริวารช่วยกันหาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาปูลาดเป็นอาสนะถวายแด่พระอรหันต์ ส่วนตัวท่านก็ ได้ปูลาดอาสนะดอกไม้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธองค์ทรงหวังจะอนุเคราะห์ให้ดาบสและบริวารได้รับบุญใหญ่ จึงประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ พระอรหันต์ทั้งแสนรูปเมื่อรู้ว่าพระบรมศาสดาเข้านิโรธสมาบัติ ก็พากันเข้านิโรธสมาบัติตาม ดาบสได้ยืนกั้นฉัตรดอกไม้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ตลอด ๗ วัน โดยมีปีติเป็นภักษาหาร เมื่อครบวันที่ ๗ พระบรมศาสดารับสั่งให้พระสาวกผู้เป็นเลิศแห่งภิกษุ ผู้เป็นทักขิไณยบุคคลกระทำการอนุโมทนา ดาบสและบริวารต่างก็มีใจยินดีอาจหาญ ร่าเริงในธรรม และพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรม ยกใจของผู้ที่ได้ฟังธรรมขึ้นสู่อมตมหานิพพาน

เมื่อจบพระธรรมเทศนา บริวารของดาบสทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ส่วนท่านดาบสไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษอันใด เพราะในขณะฟังธรรมนั้น จิตของท่านดาบสปรารถนาที่จะเป็นสาวกผู้เลิศแห่งภิกษุผู้เป็นทักขิไณยบุคคลเช่นเดียวกับพระสาวกผู้กระทำการอนุโมทนา ท่านได้ถวายบังคมพระบรมศาสดา และกราบทูลถึงความปรารถนาของตน พระบรมศาสดาทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณ ทรงเห็นความปรารถนาของดาบสจะสำเร็จ จึงทรงพยากรณ์ว่า

ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย เมื่อท่านเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จักยังใจให้เต็มได้ ท่านจะรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐ กัป จะได้เป็นท้าวสักกเทวราชถึง ๘๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วน จะเป็นผู้มีสมบัติตักไม่พร่อง ตลอดแสนกัปจะไม่รู้จักทุคติเลย และจะได้เป็นสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า จะเป็นพระสาวกผู้เลิศในทักขิไณยบุคคล ผู้อยู่โดยไม่มีกิเลส ทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ

เมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์แล้วทรงเหาะขึ้นไปในอากาศ พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ๑๐๐,๐๐๐ รูป ท่านดาบสบังเกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ได้เป็นผู้มีใจที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ เจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ไม่เคยรู้จักทุคติเลย จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ๒ ภูมิเท่านั้น คือในมนุษยโลก และเทวโลก

ในภพชาติสุดท้าย สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็ได้กำเนิดในตระกูลเศรษฐี เป็นน้องชายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีชื่อว่าสุภูติ เมื่อครั้งที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้สร้างพระวิหารถวายแด่พระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนา เกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงออกบวช และบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เมื่อท่านบิณฑบาตโปรดญาติโยม ท่านมักจะเข้าฌานสมาบัติแผ่เมตตาไปทุกๆ บ้าน โดยหวังว่าจะให้ญาติโยมได้บุญมาก

ดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้เป็นทักขิไณยบุคคลผู้อยู่โดยไม่มีกิเลส เพราะฉะนั้น การเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล เพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ บุญกุศลจึงบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาล จะเป็นเหตุให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด และในขณะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสาร เราก็จะไม่พลัดไปตกในอบาย เพราะกระแสแห่งอบายภูมินั้น ไม่อาจจะดึงดูดผู้มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไปได้ แต่กระแสบุญจะดึงดูดไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่อายตนนิพพาน

กองบุญธรรมะคุ้มครองโลก

บุญใหญ่ที่จะมาถึงในวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายนที่จะถึงนี้ นับจากวันนี้ไปอีกประมาณ ๑ เดือนเต็ม เราก็จะได้สร้างบุญใหญ่ ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เราจะได้อาราธนาพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศให้มารับทุนการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากอย่างยิ่งในการมาชุมนุมของบรรพชิต คือพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ ผู้ประพฤติธรรม และตั้งใจรักษาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระศาสนา มีอริยทรัพย์ภายใน แต่ว่าท่านเหล่านี้ขาดแคลนโลกียทรัพย์ภายนอกที่จะเป็นเครื่องสนับสนุน ให้ท่านได้รักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบทอดเอาไว้ สำหรับเป็นธรรมะคุ้มครองชาวโลกทั้งหลาย

วันนั้นท่านจะมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันอย่างมากมาย วันนั้นจะเป็นวันแห่งความอัศจรรย์เหมือนกับที่พระสุภูติมหาเถระ สมัยที่ท่านเป็นดาบส ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันตสาวก ๑๐๐,๐๐๐ รูป แม้เราจะไม่ได้พบพระอรหันต์ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ก็ขอให้ได้พบพระภิกษุสามเณรที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ๑๐๐,๐๐๐ รูป อย่าให้โอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ผ่านเลยไป ให้ชักชวนหมู่ญาติมิตรทั้งหลายมาตั้งกองบุญธรรมะคุ้มครองโลก เป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ให้เชิญชวนกันมาให้มากๆ อย่าไปหวาดหวั่นวิตกกับสิ่งแวดล้อม หรือเสียงที่ทำให้เราหวั่นไหวต่อการสร้างบารมี อย่าได้ไปหวั่นไหวนะ

สิ่งใดที่เป็นความดี ทำไปเถิด จะเป็นบุญติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้า เวลาเราใกล้จะละโลกหรือจะเดินทางไปสู่ปรโลก ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเองที่ได้สั่งสมบุญ สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เท่านั้น จึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้ เป็นเสบียงในการเดินทางในภพเบื้องหน้า เพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวกับเสียงที่ห้ามเราไม่ให้เราทำความดี

เพราะฉะนั้น ให้บอกกันต่อๆ กันไปนะ วันที่ ๒๒ เมษายนนี้ วันที่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองโลก พระภิกษุสามเณรท่านจะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเรา ได้ตักตวงบุญกันอย่างเต็มที่เป็นจำนวนถึงแสนรูป โอกาสที่ดีอย่างนี้ บังเกิดขึ้นได้ยาก และเพิ่งจะบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศของเรา ฉะนั้นกองบุญธรรมะคุ้มครองโลก กองทุนละ ๕๐๐ บาท อยู่ในวิสัยที่ทุกๆ คนสามารถทำได้ ไม่ว่าเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนั้น สั่งสมเก็บเงินเอาไว้ มาร่วมสร้างบุญ สร้างบารมีกัน ให้ตั้งอกตั้งใจรับบุญใหญ่นี้กันให้ดีทุกๆ คนนะ
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล