วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มหาวิหารคด รวมพุทธบุตร จุดประกายสันติภาพโลก

บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

         ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกของเรา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกายตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า "พุทธบุตร"
คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะ "ดวงตะวันแห่งสันติภาพ"ที่จะนำแสงสว่างแห่งธรรมะขององค์สมเด็จ พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจของชาวโลก เพื่อการ เข้าถึงสันติสุขภายในที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

         แต่ภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ ย่อมมิอาจสำเร็จลุล่วงลงได้เพียงลำพังหมู่คณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรง
ร่วมใจกันของพุทธบุตรทุกนิกายที่จะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อธำรงรักษาพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์นี้ให้คงอยู่คู่โลเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่มวลมนุษยชาติิและสรรพสัตว์ ทั้งหลาย
ไปตราบนานเท่านาน

๔ ทศวรรษแห่งการรวมใจพุทธบุตร

        ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์จากทั้งภายใน
และต่างประเทศมาร่วมงานบุญครั้งสำคัญๆ ณ วัดพระธรรมกายมาโดยตลอด อาทิ งานถวายมหาสังฆทาน ๓,๐๐๐ วัดงานมุทิตา
สักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคทั่วประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปีแล้ว รวมไปถึงงานบุญ
ใหญ่ที่มี คณะสงฆ์มาร่วมงานนับแสนรูป คือ การสอบตอบปัญหาธรรมะ"พระแท้"ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๔ และพิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีคณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐ วัด จากทั่วสังฆมณฑล และตัวแทน พุทธบุตรจากทุกนิกายทั่วโลก นับ ๑๐๐,๐๐๐ รูปได้เมตตา
เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งการรวมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่สุดของวัดพระธรรมกาย และของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการสร้าง ชาติไทยมา

        ทั้งนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการ รวมใจพุทธบุตรทั่วโลก เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่
พระพุทธศาสนา และชาวโลกทั้งมวลว่า

        "พระต้องรวมเป็นหนึ่ง คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน คิดถูก พูดถูก ทำถูก ไปพร้อมๆ กัน เหมือนในสมัยพุทธกาล"
ถึงเวลาแล้วที่พุทธบุตรต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว แล้วหันมาศึกษาคำสอนดั้งเดิม ของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าว่า ก่อนที่จะแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ นั้น ก่อนหน้านั้นคำสอนเป็นอย่างไร เพื่อที่ว่าจะได้มาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อปฏิบัติเหมือนกัน ความแตกแยก แตกต่าง ก็จะหมดไป ไม่มีการถือเราถือเขาว่า เป็นนิกายนั้น นิกายนี้ วัดนั้น วัดนี้ จะมีแต่พุทธ
นิกาย คือ นิกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเดียว ซึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่ง คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน การบวชก็มี
ทิศทางเดียวกัน คือ มีเป้าหมายที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง เราก็ได้ประโยชน์ มนุษย์ก็ได้ประโยชน์ โลกก็ได้ประโยชน์ เทวดาก็ได้ประโยชน์"

บุญสถานเพื่อรองรับพุทธบุตรทั่วโลก

        ด้วยมโนปณิธานในการรวมพุทธบุตรทั่วโลก ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงมีดำริให้สร้าง "มหารัตนวิหารคด"
บุญสถานเพื่อการรองรับพุทธบุตรทั่วโลก ที่จะมาประชุมรวมกันหลายแสนรูปในอนาคตอันใกล้นี้ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ร่วมมือร่วมใจกันค้นคว้า และรวบรวมพระธรรม คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กระจัดกระจายกันอยู่ในแต่ละนิกาย เพื่อนำมา ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจเผยแผ่ธรรมะ
ให้ขจรขจายไปทั่วโลก อันจะนำความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง ดังที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า

        "มหารัตนวิหารคดแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวม ของบัณฑิตนักปราชญ์นานาชาติ เป็นที่รวม พุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลก ที่จะมาแลก
เปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ และรวบรวมความรู้ในพระพุทธศาสนาดั้งเดิม ให้มีความสอดคล้องตรงกัน และให้เป็นระบบ ระเบียบ แบบแผนเดียวกัน เพื่อพัฒนาการศึกษา และการเผยแผ่ธรรมะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้ถือปฏิบัติไปในแนว
ทางเดียวกัน เพื่อความเป็น หนึ่งเดียวกันทั่วโลก เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกัน นำมาซึ่งพลังแห่งความสามัคคี และความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนนานของพระพุทธศาสนา"


มาร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก

         จนถึงขณะนี้ การก่อสร้างมหารัตนวิหารคดได้ดำเนินมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายที่สำคัญยิ่ง นั่นคือการสร้างหลังคาชั้นที่ ๒
ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีพื้นที่ใช้งาน ที่สามารถรองรับพุทธบุตรทั่วโลกได้มากถึง ๖๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ในอนาคตอันใกล้นี้ ภาพของพุทธบุตรผู้สง่างามน่าเลื่อมใส พร้อมใจกัน นั่งเจริญสมาธิภาวนาเต็มมหารัตนวิหารคดทั้งสองชั้น รวมกับภาพของมหาชน
อีกเป็นเรือนล้าน ที่จะมานั่งชุมนุมกันจนเต็มลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ นับเป็นภาพมหามงคลที่เป็นทัสนานุตริยะ คือการ
เห็นอันประเสริฐ ที่บังเกิดขึ้นได้โดยยาก ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไปปรากฏแก่สายตาของชาวโลก จนก่อให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาและแรงบันดาลใจแก่ผู้มีบุญที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลก ให้ได้หันมาเริ่มต้นศึกษาธรรมะ และประพฤติปฏิบัติธรรม
กันอย่างจริงจัง และเมื่อใดที่ชาวโลกสามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้อย่างถูกวิธี เมื่อนั้นก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในกันได้ อย่าง
มากมาย ประดุจเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ส่งผลให้ภายในจิตใจบังเกิดความรักความปรารถนาดี ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความแตกต่าง
และความ ขัดแย้งต่างๆ จะหมดไป สันติสุขของโลกก็จะพลันบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกัน สร้างประวัติศาสตร์ชีวิต ด้วยการสร้างหลังคา มหารัตนวิหารคดให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักสร้างบารมีทุกคนพึงกระทำอย่างยิ่ง เพราะในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาในภพชาติหนึ่ง หากได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีงาม
และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อเพื่อนร่วมโลก ก็นับได้ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า และคุ้มค่า สมกับการที่ได้เกิดมาสร้างบารมี
เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อมหารัตนวิหารคดเสร็จสมบูรณ์ จะมีคนดีมีศีลธรรมเกิดขึ้นอีกมากมาย และสันติสุขจะแผ่ขยายไปทั่วโลก
โดยมีจุดเริ่มต้นในยุคของเราอย่างแน่นอน

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล