วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บนเส้นทางแห่งความดีกับบทพิสูจน์ในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี

บทความพิเศษ
เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

 

 

                  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง

       ช่างเพชร ช่างพลอย บรรจงเจียระไนอัญมณีล้ำค่า จากก้อนหินธรรมดา ก้อนหนึ่ง วัตถุธาตุที่ไม่มีราคาค่าวงดอะไร ให้กลับกลายเป็นรัตนชาติสูงค่าโดยช่างผู้ชำนาญบรรจงแต่งเหลี่ยมมุมสะท้อนแสงสีวาววับ สวยงามต้องตาต้องใจ ฉันใด จิตใจคนเราก็ฉันนั้น หากชีวิตสามารถหาช่างเจียระไนที่ดีเพียง

สักคน ที่คอยชี้แนะแนวทางชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ย่อมสามารถแปรเปลี่ยนวัตถุธาตุที่เคยด้อยค่ามาก่อน ให้พัฒนาขึ้นเป้นทรัพยากรที่แสนพิเศษ สรรสร้างโลกใบนี้ให้งดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์

       ช่างเจียระไนเหล่านั้น เปรียบได้กับ ครู ผุ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์ ทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเอง

       อาจารย์ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง ตัวอย่างคุณครูยอดกัลยาณมิตร ผู้นำแสงสว่างมาสู่ดวงใจเล็กๆของเด็กนักเรียนอีกมากมาย จากประสบการณ์ความเป็นครูมากว่า ๓๗ ปี ทำใหอาจารย์เข้าใจปัญหาของเด็ก และเยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างดีว่าส่วนใหญ่เกิดจากค่านิยมที่ไม่ถูกต้องตามกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรง ปัญหาทางเพศ และปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องน่าวิตกที่ไม่ควรมองข้าม

      ในฐานะผู้บริหารการศึกษา อาจารย์จึงได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเหมาะสม
เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประกวดความสามารถในด้านต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม
แนะแนว ให้คุณครูช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล

        แต่ผลปรากฏว่า กิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนได้ดีที่สุดและยังสามารถเห็นผลได้ในระยะสั้น แม้จะไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องคือ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการสอนให้เด็กเรียนรู้หลักธรรมะ ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็นความดี อะไรเป็นความชั่ว และให้เด็กได้ฝึกฝนการพัฒนาจิตใจขั้นพื้นฐาน ด้วยการสินให้นั่งเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

     

     โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทองนับเป็นหนึ่งในโครงการแห่งความภาคภูมิใจในการส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และมูลนิธิธรรมกายให้ความสนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรในการฝึกอบรม ณ สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ กรกฏาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

         โดยในวันที่ ๖ กรกฏาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านประธานในพิธี คือ อาจารย์ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีอ่างทองมาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน ๒,๑๒๕ คน

       วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ทั้งกายและใจ ฝึกการทำทาน รักษาศีล ฝึกสมาธิเบื้องต้น จนเกิดศรัทธาในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเเบบที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมโดยผ่านกิจกรรมการฟังธรรมเรื่องพุทธประวัติกฏแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ การเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ การอบรมเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนาและเข้าฟังธรรมะจากคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

       ภายหลังการอบรม เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีระเบียบวินัย ความเคารพ และความรับผิดชอบมากขึ้นยังความปลาบปลื้มใจให้กับคณะครูและครอบครัวเป็นอย่างมาก

       และแล้วก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งก็ได้รับการบรรจง ตกแต่งเหลี่ยมมุมงดงามให้ปรากฏ ทอแสง สวยงามเจิดจรัส เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนรอบข้างด้วยฝีมือช่างเจียระไนผู้มีความชำนาญ ดังเช่นคุณครูทุกคนที่อาศัยความเมตตา กรุณา อดทนพร่ำสอนสิ่งดีงามให้กับศิษย์ด้วยความทุ่มเทเสียสละ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ความดีที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เคยสูญสลายหายไปไหนแต่จะงดงามในดวงใจของเด็กและเยาวชน ตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล