วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ครั้งหนึ่งในชีวิต "once in a lifetime"

บทความพิเศษ
เรื่อง: มาตา

      
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำสอนลุ่มลึก สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สรรพชีวิต คือ ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง
คือ พระนิพพาน

       ด้วยคุณสมบัติอันเพียบพร้อมเช่นนี้ พระพุทธศาสนา จึงเป็นความหวังอันเรืองรองในใจของกุลบุตรผู้มีปัญญาจากนานาประเทศ
ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของตนให้ก้าวขึ้นสู่สภาวะที่สมบูรณ์ ยิ่งๆ ขึ้นไป กุลบุตรเหล่านี้จึงตัดสินใจเดินทาง
ข้ามน้ำข้ามทะเล ใช้เวลาครั้งหนึ่งในชีวิตมาบรรพชาอุปสมบทในโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ ณ
วัดพระธรรมกาย เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

        โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ(International Dhammadayada Training & Mass Ordination Program) หรือ IDOP จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในต่างประเทศ ปีแรกที่เริ่มโครงการ คือปี พ.ศ. ๒๕๔๖
จากนั้น ได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ เป็นรุ่นที่ ๕

       สถิติของพระภิกษุที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ จากรุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๕ มีดังนี้
รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๑ คน ๘ สัญชาติ
รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน ๕ สัญชาติ
รุ่นที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน ๑๒ สัญชาติ
รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๕ คน ๑๒ สัญชาติ
รุ่นที่ ๕ จำนวน ๖๓ คน ๑๘ สัญชาติ

        จากสถิติในการบวชทั้ง ๕ ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้า ร่วมอบรมในโครงการนี้ รวมทั้งหมด ๒๐๔ คน ๒๕ สัญชาติ คือ อังกฤษ
เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เบลเยี่ยม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย รัสเซีย อเมริกา ปานามา เนปาล ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน อินเดีย ลาว และไทย

        สำหรับรุ่นที่ ๕ นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๘ สัญชาติ จำนวน ๖๓ คน บวชพระ ๖๑ รูป สามเณร ๒ รูปเป็นรุ่นที่มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากที่สุด และมี ความหลากหลายทางสัญชาติมากที่สุด คือ มีทั้งชาวจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยอเมริกัน อินโดนีเซีย
ไต้หวัน ลาว ออสเตรีย บรูไน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อินเดีย นิวซีแลนด์ ปานามา รัสเซีย ฮ่องกง และเอสโตเนียผู้เข้าอบรมที่อายุน้อย
ที่สุดในโครงการ มาจากประเทศจีน อายุ ๑๖ ปี และที่อายุมากที่สุด อายุ ๕๗ ปี เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

      
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำสอนลุ่มลึก สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สรรพชีวิต คือ ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง
คือ พระนิพพาน

       ด้วยคุณสมบัติอันเพียบพร้อมเช่นนี้ พระพุทธศาสนา จึงเป็นความหวังอันเรืองรองในใจของกุลบุตรผู้มีปัญญาจากนานาประเทศ
ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของตนให้ก้าวขึ้นสู่สภาวะที่สมบูรณ์ ยิ่งๆ ขึ้นไป กุลบุตรเหล่านี้จึงตัดสินใจเดินทาง
ข้ามน้ำข้ามทะเล ใช้เวลาครั้งหนึ่งในชีวิตมาบรรพชาอุปสมบทในโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ ณ
วัดพระธรรมกาย เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

        โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ(International Dhammadayada Training & Mass Ordination Program) หรือ IDOP จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในต่างประเทศ ปีแรกที่เริ่มโครงการ คือปี พ.ศ. ๒๕๔๖
จากนั้น ได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ เป็นรุ่นที่ ๕

       สถิติของพระภิกษุที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ จากรุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๕ มีดังนี้
รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๑ คน ๘ สัญชาติ
รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน ๕ สัญชาติ
รุ่นที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน ๑๒ สัญชาติ
รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๕ คน ๑๒ สัญชาติ
รุ่นที่ ๕ จำนวน ๖๓ คน ๑๘ สัญชาติ

        จากสถิติในการบวชทั้ง ๕ ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้า ร่วมอบรมในโครงการนี้ รวมทั้งหมด ๒๐๔ คน ๒๕ สัญชาติ คือ อังกฤษ
เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เบลเยี่ยม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย รัสเซีย อเมริกา ปานามา เนปาล ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน อินเดีย ลาว และไทย

        สำหรับรุ่นที่ ๕ นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๘ สัญชาติ จำนวน ๖๓ คน บวชพระ ๖๑ รูป สามเณร ๒ รูปเป็นรุ่นที่มีจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากที่สุด และมี ความหลากหลายทางสัญชาติมากที่สุด คือ มีทั้งชาวจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยอเมริกัน อินโดนีเซีย
ไต้หวัน ลาว ออสเตรีย บรูไน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อินเดีย นิวซีแลนด์ ปานามา รัสเซีย ฮ่องกง และเอสโตเนียผู้เข้าอบรมที่อายุน้อย
ที่สุดในโครงการ มาจากประเทศจีน อายุ ๑๖ ปี และที่อายุมากที่สุด อายุ ๕๗ ปี เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

        การอบรมแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม มีธรรมทายาท ๓๓ คน และกลุ่มที่ใช้ภาษาจีนในการอบรมมี ๓๐ คน

       จากประสบการณ์การจัดอบรมพระธรรมทายาทของทีมงานวัดพระธรรมกายมานานถึง ๒๕ ปี และจัดอบรมธรรมทายาท
นานาชาติมา ๔ ปี ทำให้ทางโครงการได้พัฒนาหลักสูตรที่ลงตัวและเหมาะสม กับธรรมทายาทชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น มีพระอาจารย์ และพระพี่เลี้ยงที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้ เป็นอย่างดีคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการอบรม ทำให้ธรรมทายาทได้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเอง การศึกษาธรรมะ และการทำสมาธิปฏิบัติธรรม จนสามารถพัฒนา
ประสบการณ์ภายในให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้

        โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๕เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
และสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยธรรมทายาทมีเวลาเตรียมตัวบวช ๒ สัปดาห์ ด้วยการรักษาศีล ๘
ศึกษาและปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ เพื่อเตรียมตัวบวช เมื่อ บวชพระแล้ว ธรรมทายาทมีโอกาสได้เดินทางไป
ปฏิบัติธรรมพิเศษ(๙ วัน) ณ สวนสุขสันโดษ จ.เชียงใหม่ ก่อนจะกลับมาลาสิกขาที่วัดพระธรรมกาย รวมเวลาที่อยู่ในเพศสมณะ
๒ สัปดาห์

ทราบข่าวดีจากกัลยาณมิตร

        ธรรมทายาทนานาชาติอาศัยอยู่ในดินแดนที่ ห่างไกล แต่มีโอกาสมาบวชที่วัดพระธรรมกายได้ ก็เพราะทราบข่าวจากผู้บำเพ็ญ
ตนเป็นกัลยาณมิตร เช่น ผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการนี้มาก่อน พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สาขา และญาติมิตร
บางท่านก็ ได้ทราบข่าวจากโครงการปฏิบัติธรรม ๗ วัน (The Middle Way) หรือทราบจากเว็บไซต์ www.ordinationthai.org ฯลฯ

        แต่กรณีที่น่าประทับใจมากที่สุดกรณีหนึ่ง คือ เจ้าอาวาสจากวัดหัวเหยียน พระธรรมาจารย์ เต้าเจี้ยนท่านเดินทางมาร่วมงานบุญ
วันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกาย แล้วเกิดความประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานพระศาสนาของหมู่คณะ วัดพระธรรมกายเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อกลับไปประเทศจีน ท่านจึงไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยช่วยประชาสัมพันธ์การบวชผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งข่าวให้
ลูกศิษย์ของท่านทราบว่า ถ้าใครสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมให้มาสมัคร บวชกับโครงการนี้

มาไกล ..ทุ่มใจบวชเรียน

         การเดินทางมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ปกติแล้ว ก็มักจะต้องมีปัญหาการปรับตัวหลายๆ อย่าง
ทั้งเรื่องอากาศ อาหาร วัฒนธรรม กิจวัตรประจำวัน สถานที่ ขนบธรรมเนียม ฯลฯสิ่งเหล่านี้
ธรรมทายาท ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด และยังต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมโครงการที่มาจาก
หลายๆ ประเทศ รวมทั้งข้อปฏิบัติของสมณะด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยความอดทนและความ
พยายามอย่างสูง

         แต่เมื่อตัดสินใจมาบวชแล้ว ธรรมทายาทก็ ได้ใช้วันเวลา "ครั้งหนึ่งในชีวิต"นี้อย่างคุ้มค่า
ที่สุดด้วยการให้ความร่วมมือกับทางโครงการเป็นอย่างดี ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ตามแนว ทางที่พระสัมมาสัมมา
พุทธเจ้าได้ให้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิปฏิบัติธรรม ซึ่งธรรมทายาทได้สอบถามผลการปฏิบัติของตัวเองอย่างใส่ใจโดยตลอด
จนกระทั่งมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ค้นพบความสุขภายในได้

              เมื่อลาสิกขาไปแล้วธรรมทายาทจะสามารถนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ ของตน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 58 สิงหาคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล