วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๓๑ วัด ทั่วโลก

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ  ๑๓๑ วัด ทั่วโลก

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ

๑๓๑ วัด ทั่วโลก


เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาท แก่พระอรหันต์ผู้ทำหน้าที่ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำนวน ๖๐ รูป ว่า
      
    “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย   เทวมนุสฺสานํ มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺ?าตาโร อหมฺปิ ภิกฺขเว เยน อุรุเวลาเสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.”

    “เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกัน ๒ รูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่   เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบล   อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.” (วิ. มหา. ๔/๓๙/๓๒)
    

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ  ๑๓๑ วัด ทั่วโลก


    จากพระพุทธโอวาทดังกล่าว กลายเป็นอนุสติให้เหล่าพุทธสาวก แม้ในยุคปัจจุบัน ยึดถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นพลังในการออกทำหน้าที่นำแสงสว่างแห่งพระอริยสัจธรรมไปสู่ชาวโลก ทั้งหลาย ไม่ว่าท้องถิ่นแผ่นดินนั้นจะห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเพียงใด แต่ด้วยความมุ่งมั่น   ที่จะทำหน้าที่ พระภิกษุผู้มีหัวใจดุจพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ก็ช่วยกันแผ่ขยายธรรมรังสีออกไปสู่    เมืองแล้วเมืองเล่า ประเทศแล้วประเทศเล่า อย่างน่าอนุโมทนาสาธุการ ดังเช่น พระภิกษุและ   คณะเจ้าหน้าที่จากวัดและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย จำนวน ๑๓๑ แห่ง ที่เดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อรับการถวายทั้งปัจจัยและกำลังใจจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา

 

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ  ๑๓๑ วัด ทั่วโลก

ทุ่มชีวีเพื่อพระศาสนา...บูชาธรรม

    การได้ออกทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา นำพาชาวโลกให้รู้จักวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการจุดแสงสว่างให้สรรพชีวิตได้พบกับที่พึ่งที่ระลึก และยังเป็นสิ่งคุ้มครองแต่ละชีวิตไปทั้งภพนี้และภพหน้า การให้ความรู้อื่น ๆ แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้เท่านั้น และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่จะออกไปทำหน้าที่เช่นนี้ ย่อมไม่ใช่บุคคลธรรมดา หากจะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่เสียสละ เข้มแข็ง อดทน เพราะจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่เคยพบ ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่เคยประสบมากมาย เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร อากาศ ฯลฯ กล่าวกันว่า บางแห่งแม้จะหนาวแสนหนาว พระภิกษุทั้งหลายก็สู้ทน ไม่ยอมใช้เครื่องทำความร้อน เพื่อประหยัดเงินที่ญาติโยมทูนศีรษะถวายมา หรือบางแห่งอาหารไม่ถูกปาก  ถูกท้อง ก็ต้องบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงสังขาร จะได้มีเรี่ยวแรงทำหน้าที่ตามที่ตั้งมโนปณิธานเอาไว้  

พ่อก็รู้ว่า ลูก...สู้สุดใจ
    
    การออกทำหน้าที่อย่างทุ่มเทที่ผ่านมาของคณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่อุบาสก อุบาสิกาของวัดพระธรรมกาย ที่ขยายไปทั่วโลก ๑๓๑ แห่งนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปรารภเสมอว่าท่านทราบดีว่า ไม่มีใครอยากห่างจากวัด ห่างจากหลวงพ่อและหมู่คณะ แต่ละท่านอยากอยู่วัด เพื่อนั่งสมาธิ ศึกษาวิชชาธรรมกาย อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ แต่เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องไปสอนชาวโลกให้รู้จักการเข้าถึงพระธรรมกาย แต่ละท่านจึงต้องเสียสละออกไปทำหน้าที่แทนหมู่คณะ แม้ไม่รู้  ว่าจะต้องพบเจออะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา วัฒนธรรม อากาศที่ร้อนหนาวต่างจากที่วัด อาหารการกินก็อาจไม่ถูกปาก เมื่อต้องไปปักหลักปักฐาน บางแห่งก็ยังไม่มีอะไรเลย เป็นป่า   เป็นเขา ต้องไปถากถางพื้นที่กันใหม่ทั้งหมด บางแห่งก็ทั้งร้อนทั้งแห้งแล้ง บางแห่งก็หิมะตก   ต้องตื่นไปกวาดหิมะกันทุกเช้า เวลาเจ็บป่วยก็ยากลำบาก อีกทั้งต้องหาทุนสร้างวัด สร้างศูนย์ สร้างคน พร้อมกับขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อม ๆ กัน

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ  ๑๓๑ วัด ทั่วโลก

มอบปัจจัยกฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ

    ด้วยเหตุนี้ พิธีมอบปัจจัยโครงการกฐิน ๑๓๑ วัดสาขา ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเกิดขึ้นท่ามกลางมหาสมาคม ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระเทพญาณมหามุนี   (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นประธานในพิธี และมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และเบิกตัวเจ้าอาวาส   หรือตัวแทนแต่ละวัดสาขา เข้ารับมอบ ปัจจัยกฐินต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ออกไปปฏิบัติงานในวัดและศูนย์สาขาทั้ง ๑๓๑ แห่ง (ตั้งอยู่ใน  ต่างประเทศ ๘๐ แห่ง ในประเทศ ๕๑ แห่ง) 

    เมื่อพิธีในวันนี้สิ้นสุดลงแล้ว เหล่าพระภิกษุผู้เป็นยอดแห่งสมณทูต       ผู้ออกประกาศพระพุทธศาสนาในต่างแดน ก็จะพากันเดินทางแยกย้ายออกไป      ทำหน้าที่ของท่านต่อไป โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ และมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคอยให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงแห่งธรรมไปมอบแก่ชาวโลก 

    ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านผู้เปรียบเสมือนนักรบแนวหน้าแห่งกองทัพธรรม ผู้นำการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในยุคปัจจุบัน..
 

กฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ  ๑๓๑ วัด ทั่วโลก

 

แม้ตัวไกล แต่ใจอย่าห่างศูนย์กลางกาย

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

    ลูก ๆ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้นำบุญจากวัดสาขาและศูนย์-ปฏิบัติธรรมทั่วโลกที่รักทั้งหลาย การที่ลูก ๆ ทั้งหลายได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จัก   วิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศนั้น   หลวงพ่อถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ที่ไม่อาจหาคำประกาศเกียรติคุณ มากล่าวพรรณนาให้ครบถ้วนได้ 

    ขออนุโมทนาในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของลูก ๆ ทุกรูป ทุกคน ที่ต้องออกไปทำหน้าที่ เพื่อสืบสานมโนปณิธานและดำเนินตามนโยบายของหมู่คณะ  อย่างทุ่มเท ซึ่งหลวงพ่อรับทราบและตระหนักดีว่า ลูก ๆ ทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่ท้าทายหลายประการ เช่น สภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อม    ที่ไม่มีความสะดวกสบาย แต่ลูก ๆ ทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทน จนเอาชนะ      สิ่งดังกล่าวมาได้ด้วยใจที่เข้มแข็ง และทำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ก็ขอให้ลูก ๆ ทั้งหลายรับทราบว่า นี้คือภารกิจอันสำคัญของนักสร้างบารมีที่เกิดมาในยุคนี้ 

    หลวงพ่อขอฝากไว้ว่า ถึงแม้ตัวจะห่างไกล แต่ขอให้จิตใจอย่าห่างจากศูนย์กลางกาย เพราะนี้คือจุดเชื่อมโยงให้พวกเราทั้งหลายทั่วโลกทำงานอย่าง พร้อมเพรียง เท่าเทียมทันกันไปทั้งทีม สำหรับปัจจัยที่หลวงพ่อมอบให้ลูก ๆ ในครั้งนี้ คือ ปัจจัยกฐินต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของลูก ๆ   ทั้งหลาย ซึ่งได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญ ที่มีกุศลศรัทธาและอนุโมทนา   ในภารกิจอันสำคัญนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพา   ชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล