วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว

อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

 

อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
 

อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว


      ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพบพระพุทธศาสนา และตัวเราก็เป็นสัมมาทิฐิบุคคล นับว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากแสนยาก เพราะนี่คือคุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะใช้โอกาสที่ดีเช่นนี้สร้างบารมีตักตวงบุญกุศลได้เต็มที่ โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ จะทำให้ใจผ่องใส ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและชาวโลก


        ดังนั้น ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ถือเป็นปีแห่งการบูชาพระรัตนตรัยผ่านการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีองค์พระธรรมกายประดิษฐานอยู่ทั้งภายนอกและภายใน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ การเดินทางไปสักการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทั้งช่วงเช้าตรู่หรือเวลาเย็นและเวลาอื่น ๆ ตามที่ผู้มีจิตเลื่อมใสจะสะดวกด้วยการนำดอกไม้ พวงมาลัย หรือของหอมไปสักการะ ถือเป็น “อามิสบูชา” และการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย นั่งสมาธิเจริญภาวนาจัดเป็น “ปฏิบัติบูชา” อันจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติ


   ในปีมหามงคลของนักสร้างบารมีนี้เขียนจึงถือโอกาสน้อมนำเรื่องราวของผู้มีบุญในอดีตที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับผลบุญอันเกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง บูชามหาเจดีย์ด้วยจิตเลื่อมใสบ้าง มาเล่าสู่ท่านสาธุชน เพื่อจะได้เกิดพลังศรัทธาและพลังใจที่อยากจะไปกราบสักการะและบูชามหาธรรมกายเจดีย์ให้ได้ทุกวัน หรือแม้ไม่ได้ไปแต่ก็ทำการบูชาผ่านสื่อจานดาวธรรมทุกวัน
 

        มีธรรมภาษิตที่ท้าวสักกะจอมเทพตรัสไว้ในวิมานวัตถุ ความว่า “ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ สเม จิตฺเต สมํ ผลํ เจโตปสาทเหตุมฺหิ สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึเมื่อพระตถาคตยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะว่ามีจิตเลื่อมใส”
 

        การยังใจให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า เท่ากับว่าเราได้นำใจของเราเข้าไปผูกไว้กับสิ่งที่ประเสริฐสุด ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด จะทำให้ใจของเราผ่องใสอยู่เป็นนิจดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างที่สุด เพราะ
เป็นการกลั่นจิตกลั่นใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไปในตัว ธรรมชาติของใจนี้ เมื่อคุ้นเคยกับสิ่งใดก็จะแล่นไปหาสิ่งนั้น หากผูกพันกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด ใจของเราก็จะถูกยกให้สูงตามไปด้วย และไม่ว่าเราจะสั่งสมบุญใดที่สืบเนื่องถึงพระองค์ แม้พระองค์ท่านจะยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลก็จะบังเกิดขึ้นกับเราส่งผลให้เรามีชีวิตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียว

 

อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว


      ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเพื่อนำแสงสว่างแห่งธรรมไปจุดประกายในดวงใจของมวลมนุษยชาติทำให้มีพระอริยสาวกทั้งมนุษย์และเทวดาได้บรรลุธรรมาภิสมัยกันมากมายนับไม่ถ้วนในครั้งนั้น นายมาลาการท่านหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกกำลังเสด็จไปบิณฑบาตในนครหังสวดี ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส อยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่มี เพราะเป็นคนยากจนมีแต่ดอกบัว ๓ ดอกที่เก็บมาจากทุ่งนา
 

      ด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นายมาลาการจึงสอนตัวเองว่า ถ้าหากนำดอกบัวนี้ไปขาย เราจะได้รับทรัพย์อย่างมากก็เพียงไม่กี่มาสก แต่หากถวายดอกบัวแด่พระพุทธเจ้าเราย่อมจะได้อริยทรัพย์คืออมตมหานิพพานทรัพย์นี้จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติทำให้เราไม่ต้องตกไปในอบายภูมิ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจะบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ทรัพย์จากการขายดอกบัวเป็นทรัพย์ที่ไม่ถาวร แต่ถ้าได้ถวายแด่พระบรมศาสดาเราจะได้ทรัพย์ที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเราจะต้องรีบถวายดอกบัวบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ความเลื่อมใสของเราจะสั่นคลอน
 

      เมื่อสอนตัวเองเช่นนั้นแล้ว จึงยกมือพนมพร้อมดอกบัว ๓ ดอก ทำการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วอธิษฐานจิตพร้อมกับซัดดอกบัวไปทางพระบรมศาสดา ด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณของนายมาลาการในครั้งนั้น และด้วยพุทธานุภาพ ทำให้ดอกบัวลอยขึ้นไปในอากาศ กลายเป็นดอกบัวขนาดใหญ่มีขั้วอยู่ข้างบน ดอกห้อยลงข้างล่าง คลี่กลีบบานเป็นร่มยักษ์บนอากาศ ให้ความร่มเย็นแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์ ชาวพระนครเห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจไปตาม ๆ กัน ต่างเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการก้องพระนคร
 

อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว


      พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาพลางตรัสในท่ามกลางมหาสมาคมว่า มาณพใดได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวนี้ มาณพนั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐ กัปและจักได้เป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบัติ ๓๐ ครั้ง จักมีวิมานชื่อมหาวิตถาริกะในเทวโลกสูง ๓๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๕๐ โยชน์ พวงดอกไม้ ๔๐๐,๐๐๐ พวง ที่เทวดาเนรมิตอย่างสวยงามจะตามห้อยอยู่ที่ปราสาทอันวิจิตรและจะประดับบนที่นอน นางเทพอัปสรแสนโกฏิผู้มีรูปร่างงดงาม ฉลาดในการฟ้อนรำ การขับร้องและการประโคม จักมาเป็นบริวารคอยแวดล้อมอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
 

      ฝนดอกไม้ทิพย์สีแดงจักตกลงในวิมานอันประเสริฐ ที่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่เทพนารีแก้วปัทมราชซึ่งเป็นทับทิมเปล่งแสงแวววาวจักห้อยอยู่ตามฝาผนัง บานประตู ตามต้นเสาของวิมาน เหล่านางเทพอัปสรจักพากันปูลาดและห่มด้วยใบบัวอันเป็นทิพย์ พักผ่อนอยู่ภายในวิมานอันประเสริฐที่ดารดาษด้วยใบบัวดอกบัวแดงจะเบ่งบานแวดล้อมวิมาน แล้วส่งกลิ่นหอมตลบไปประมาณ ๑๐๐ โยชน์ และในภพสุดท้ายจักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า
 

      คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงทุกอย่าง เมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ผู้ใดแล้วจะไม่กลายเป็นอื่น เพราะพุทธญาณเป็นญาณทัสนะที่บริสุทธิ์ ล่วงความเห็นของมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม ทรงเห็นแจ้งทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถกำหนดรู้ถึงบุพกรรมและผลวิบากของผู้ที่ทำกรรมไว้เพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้ว มาณพท่านนี้ก็ได้เสวยสุขในสวรรค์ มีวิมานทองเป็นรูปดอกบัวสว่างไสว กลิ่นดอกบัวหอมฟุ้งไปทั่วเทวโลก ละจากอัตภาพนั้นยังได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ทำให้มีโอกาสได้สั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ท่านได้เสวยสมบัติอันเป็นของมนุษย์และของทิพย์ เป็นผู้ปลอดกังวลในทุกภพทุกชาติ
 

อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว

 
    ครั้นมาในภพชาตินี้ อานิสงส์ของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว ยังส่งผลให้ท่านได้มาฟังธรรมแล้วออกบวช เพียงไม่นานก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยฤทธานุภาพ ท่านได้บรรลุวิชชา ๓ วิชชา ๘ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖ อีกทั้งไม่ว่าท่านเดินไปที่ไหนจะปรากฏเหมือนมีดอกบัวเบ่งบานอยู่เหนือศีรษะของท่าน ถึงแม้เดินในที่กลางแจ้งก็เหมือนอยู่ในที่ร่มตลอดเวลา เป็นเพราะอานิสงส์ของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวในครั้งนั้นนั่นเอง

 

       เพราะฉะนั้น หากสาธุชนผู้มีบุญท่านใดปรารถนาบุญพิเศษจากการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย ก็ให้นำดอกบัวหรือดอกมะลิไปบูชาพระ โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสไปนมัสการมหาธรรมกายเจดีย์ก็ให้นำดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้แห่งการตรัสรู้ธรรมไปบูชาพระเจดีย์ดั่งเช่นครั้งพุทธกาล
 

      โดยเฉพาะในเวลาสว่าง เวลาธรรมกายขอเชิญ พุทธศาสนกชนผู้มีบุญทั่วโลกนอบน้อมส่งใจไปที่มหาธรรมกายเจดีย์ และน้อมนำดอกบัว ดอกมะลิ ไปร่วมกันบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งประดิษฐานพระธรรมกายจำนวนถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ เมื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกน้อมพระรัตนตรัยไว้ในใจ ทำใจให้หยุดนิ่ง อธิษฐานจิตของเราใหดี้ แลว้ จะสมปรารถนาทุกอย่างในชีวิต นับจากภพชาตินี้เป็นต้นไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรม...


       พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย  
วิบากของผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล