วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสาร “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ปทุมธานี

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


อบต. คลองสามร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีฯ จัดงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอบต.คลองสามร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ ๒ โดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมงานสําหรับฝ่ายฆราวาสมีดร.วิระศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประธานนิติบุคคล ตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย ชาวตําบลคลองสาม และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานบุญพิธีนี้มีการสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเจริญสมาธิภาวนา และทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

 

คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แก่โครงการปลูก “ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย” จํานวน ๑๐๒,๕๖๒ ต้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่

       เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลพุการาม ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอําเภอคลองหลวง เมตตาเป็นประธานในพิธีสมโภชและมอบเมล็ดพันธุ์มงคลนาม “ทรัพย์บานชื่น” แก่นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, คณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายดําเนินงานโครงการรวมศรัทธาชาวพุทธอําเภอคลองหลวง ในงานมีการสั่งสมบุญ “ทาน ศีล ภาวนา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และปลูก “ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย” จํานวน ๑๐๒,๕๖๒ ต้นโดยมีองค์กรและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๒๐ องค์กร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระรัตนตรัย และต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักการ “บวร” และสนับสนุนโครงการ “รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ อําเภอคลองหลวง ระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามอง” ตามนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

 

ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายขอบคุณเทศบาลเมืองท่าโขลง

         เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา นําโดยคุณไทยทองปรางนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ร่วมพัฒนาพื้นที่สองข้างถนนสีขาวให้สะอาดเรียบร้อย สนับสนุนการบริการสาธารณะให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเกิดความสะดวก ดูสบายตา พาสบายใจ ทั้งนี้นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้เป็นผู้แทน คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบเครื่องดื่มแทนคําขอบคุณแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโดยมีคุณทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นผู้แทนรับมอบในโอกาสนี้ด้วย

 

คณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมสมโภชและรับผ้าไตรประธานกฐินฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะศิษย์ฯ กราบอาราธนาขอความเมตตา “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธานอธิษฐานจิตในพิธีสมโภชและมอบ “ผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ” แก่คณะประธานกฐิน ๑๐๘ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด (คอร์ ๔) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีซึ่งก่อนหน้านี้ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในต่างประเทศทั่วโลกได้รับมอบผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิมหาสมบัติเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๑ เช่นกัน

 

ชาวชุมชนรอบวัดพระธรรมกายร่วมใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

        ทุกวันจันทร์และวันอังคารตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพ.ศ.๒๕๖๑กลุ่มมหัศจรรย์แห่งบุญร่วมด้วยกองชุมชนสัมพันธ์และชุมชนรอบวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสวดมนต์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยขอใช้สถานที่ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนที่พํานักอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านโดยรอบวัดพระธรรมกายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอาราธนาศีล ๕ การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร บทแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล บทสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และการฟังธรรมจากพระอาจารย์

 

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานแถลงข่าวและทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง” ดําเนินงานโดยสมาคมนักข่าวปทุมธานีและองค์กรภาคี 

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” ตําบลบางหลวง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ทั่วโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวและทอดผ้าป่าโครงการ “ลูกปทุมต้นแบบต้านโกง” ซึ่งดําเนินงานโดยสมาคมนักข่าวปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจํานวน ๒๒ โรงเรียน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง :Anti-Corruption Museum สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้เกิดจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของความดีแก่เด็ก และเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล