วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ผู้ประพฤติธรรม

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

 


ผู้ประพฤติธรรม

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.
ผู้ประพฤติธรรมไม่ไปสู่ทุคติ

(ขุ.เถร. ๒๖/๓๑๔) 
 

ทรัพย์สมบัติ ใคร ๆ ก็อยากมี
ตําแหน่งหน้าที่ ใคร ๆ ก็อยากเลื่อนขึ้น
คําเยินยอ ใคร ๆ ก็อยากได้ยิน
ความสุขส่วนตน ใคร ๆ ก็อยากได้
แต่ทําไมใครบางคน...โกงได้ เขากลับไม่โกง
เอาเปรียบได้ แต่กลับเสียสละ
ก้าวหน้าได้ แต่กลับไม่แย่งชิงกับใคร
ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติ ไม่อยากได้ยศ ศักดิ์ สุข สรรเสริญ
แต่เขาอยากได้ในทางที่ถูกและกลัวอบายมากกว่า
เขาคิดว่าแม้ยังไม่ได้ ก็อดทนได้ ได้ช้าหน่อย ก็ไม่เป็นไร
แม้ไม่ได้ ก็ยังสามารถรักษาใจได้
อยู่อย่างไม่คดโกง ไม่ก่อเวร ไม่แก่งแย่งใคร
ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่
มีมิตรไมตรี มีน้ำใจให้เสมอ
ด้วยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กระทําอยู่เป็นการประพฤติธรรม
ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
ผู้ประพฤติธรรมย่อมไปสู่สุคติ เป็นอยู่ด้วยความสุขในภพนี้และภพหน้า
และรู้แก่ใจว่าการประพฤติธรรมย่อมส่งผลอันมหาศาลกว่าที่จะได้ในปัจจุบันเสียอีก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล